Společný dopis AK ČR a ASZ ČR k řešení problematiky eroze

Sdílejte článek
Společný dopis AK ČR a ASZ ČR k řešení problematiky eroze

Na základě předchozích jednání zaslaly Agrární komora ČR (AK ČR) a Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) společný otevřený dopis k řešení problematiky eroze ministru zemědělství Zdeňku Nekulovi.

Vážený pane ministře,

v návaznosti na vzájemnou komunikaci zohledňující požadavky široké zemědělské veřejnosti k tématu erozně ohrožených pozemků, především pak k nastavení podmínek pro vlastní hospodaření zemědělců na orné půdě, a zároveň se zohledněním výsledků jednání pracovní skupiny pro řešení této problematiky ze dne 13. prosince 2022 si Vás dovolujeme informovat o tom, že bylo napříč nevládními zemědělskými organizacemi, za přítomnosti zástupců Ministerstva zemědělství a představitelů VÚMOP, dosaženo všestranného a jednomyslného stanoviska.

Jsme přesvědčeni, že původní velice striktní návrh spočívající v rozšíření území s plošnou erozní ohrožeností na hranici 65 % orné půdy by velmi výrazně zasáhl území celé České republiky, a dokonce v některých okresech přesáhl 50 % plochy pozemků. To by ve skutečnosti znamenalo znemožnění běžného zemědělského hospodaření, z toho vyplývající následné omezení rostlinné i živočišné produkce (zákaz pěstování např. brambor, kukuřice, sóji a jejich využití do krmiv pro chov skotu apod.), a tedy ke zhoršení konkurenceschopnosti našeho zemědělství na tuzemském i mezinárodním trhu. Podle našich informací žádný členský stát takto přísně vůči zemědělcům nepostupuje.

Vážený pane ministře, dovolte nám touto cestou představit návrh dosažené shody mezi hlavními zemědělskými nevládními organizacemi, zastupujícími většinu zemědělských podnikatelů v České republice, kterou považujeme za dobrý kompromis. Reaguje na původní požadavky, ale zároveň v případě dodržení běžných protierozních ochranných opatření na pozemcích ponechává prostor pro standardní režim hospodaření. Ve stručném shrnutí jde o následující závěry:

 • u SEO zůstane stejná výměra v dílech půdních bloků, jako je dnes, tedy 4 % orné půdy, případně může dojít k mírné změně v rámci přesunů na pozemcích, ale celková plocha se nenavýší;
 • vznikne nová vrstva MEO 1 zahrnující pozemky, které v současné době v nové vrstvě zčervenaly, a původní MEO zůstane jako navýšená MEO 2, plus NEO;
 • u přísnější MEO 1 bude umožněno pěstování všech erozně rizikových plodin za dodržení protierozních opatření, kde bude nutné parametry dopracovat;  
 • na plochách, kde se pěstují obiloviny a řepka a zároveň jsou tyto plochy zařazeny do kategorie MEO 1, bude umožněno pěstovat plodiny bez povinnosti dodržování protierozních opatření, pokud bude plocha jedné plodiny dosahovat maximálně 10 ha, v opačném případě lze využít protierozní opatření;  
 • pro obě skupiny MEO bude platit současná maximální plocha jedné plodiny 30 ha; 
 • povinnost max. 10 ha u SEO bude již od roku 2023 zmírněna tím, že se nebude týkat celých dílů půdních bloků (cca 4 % orné půdy), ale jen parcel, kde dochází k vysokému eroznímu ohrožení (cca 2,5 % orné půdy);  
 • nově bude uznáván protierozní ochranný efekt správného střídání plodin, zde je ovšem nutné parametry upřesnit;
 • k další diskuzi je náš požadavek pro přesnější definici vyšší moci, což je problematické při výskytu skutečných erozních událostí a tato změna bude platit nejdříve pro ozimy roku 2024;
 • nejpozději v únoru 2023 by MZe a VÚMOP měly představit mapy s již konkrétním dopadem uvedených parametrů a měla by proběhnout technická diskuse o jednotlivých protierozních opatřeních;  
 • ve výše uvedeném kontextu byla zdůrazněna potřeba modifikace Strategického plánu;  
 • za Agrární komoru České republiky byl navíc předložen požadavek, aby v případě nevyhovění parametrům týkajících se organické hmoty u určité vrstvy půdy bylo na konkrétním pozemku uznáno doložení rozborů půdy s parametrem vyhovující struktury půdy.

Vážený pane ministře, dovolte tedy, abychom Vás tímto společným dopisem požádali o akceptování všeobecné dohody k řešení erozní ohroženosti v podmínkách České republiky v souladu s výše uvedenými závěry, a tím i o závazné potvrzení výstupů pracovní skupiny, které budou přeneseny k rozpracování a dopracování na úrovni MZe, VÚMOP a MŽP.  Společně považujeme za zásadní, aby přijímaná opatření směřovala obecně vždy k projevům skutečné eroze, a především k problémovým pozemkům, na kterých dochází opakovaně k erozním událostem, a ne k vytváření plošných a často zbytečně zatěžujících administrativních povinností a omezení při zemědělském hospodaření.

Z naší strany jsme připraveni k součinnosti a spolupráci.

S poděkováním

Ing. Jan Doležal, prezident AK ČR

Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, předseda ASZ ČR

Eroze_požadavek AK ČR a ASZ ČR.pdf

Přečteno: 618x