Organizace

Právní forma a organizační uspořádání

mapa_ASZ_2023ASZ ČR je sdružením právnických osob, tj. jednotlivých regionálních asociací soukromých zemědělců, které jsou sdruženími fyzických osob - jednotlivých konkrétních sedláků. Každá regionální asociace soukromých zemědělců má svou právní subjektivitu. V současné době je v ASZ ČR sdruženo 41 regionálních asociací a dalších deset zájmových sdružení, která pokrývají v podstatě celou Českou republiku. Veškeré náklady, spojené s činností ASZ ČR, jsou hrazeny zejména z členských příspěvků a doplňkově i z vlastní odborné činnosti.

Orgány Asociace soukromého zemědělství České republiky

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem, který se skládá z pěti volených delegátů z každé regionální ASZ. Schází se jedenkrát ročně.

Zápisy ze zasedání VH

Rada ASZ ČR

Do Rady ASZ ČR jsou přímo voleni dva zástupci z každé regionální ASZ a členského svazu. Jednání Rady probíhá minimálně dvakrát ročně.

Předsednictvo ASZ ČR

Patnáctičlenné Předsednictvo ASZ ČR je přímo voleno Radou ASZ na tříleté funkční období a řídí výkonnou činnost ASZ ČR.

Předseda a dva místopředsedové jsou přímo voleni Radou ASZ ČR a jsou statutárními zástupci ASZ ČR.

Revizní komise

Revizní komise je kontrolním orgánem asociace provádějící revizi hospodaření

Hlavní kancelář ASZ ČR

IMG_8831Informační a organizační servis Asociace zajišťuje hlavní kancelář v Praze. Obdobné kanceláře však postupně vznikají také v jednotlivých regionech. Hlavní kancelář zajišťuje běžný kontakt s členskou základnou, připravuje setkání pracovních skupin a orgánů ASZ ČR a sdružuje informace potřebné pro rozhodování orgánů ASZ ČR. Připravuje podklady pro připomínkování legislativních novel, vytváří a distribuuje propagační materiály ASZ ČR a organizuje akce pro členy i veřejnost. Kancelář dále připravuje Selskou revue, ve které informuje o aktuálních akcích ASZ v daném období, o legislativních, ekonomických či komoditních záležitostech, zveřejňuje reportáže z farem členů či zahraničních zájezdů a mnoho dalších informací. Selská revue je ve zhruba dvouměsíčním intervalu rozesílána všem členům ASZ. Kancelář také spravuje webové stránky ASZ ČR (www.asz.cz), které mimo interaktivní komunikace mezi současnými strukturami ASZ ČR také umožňují aktivní obchod a realizaci informačních a ekonomických programů ASZ ČR. Významnou prezentací oficiálních stanovisek ASZ ČR je také pravidelná stránka v celostátním odborném a stavovském týdeníku Zemědělec.

Kancelář dále zajišťuje naplnění zahraniční koncepce ASZ ČR včetně účasti na mezinárodních i národních projektech. Připravuje zahraniční zájezdy na farmy, kurzy a školení pro členy ASZ ČR. Stará se o propagaci ASZ ČR na národních zemědělských výstavách, spolupracuje s regiony na přípravě soutěže Farma roku a programu Pestrá krajina a na přípravě každoročních Dožínek a Selských slavností. Zabezpečuje celkový ekonomický chod ASZ ČR. Kancelář v současné době disponuje sedmi stálými a několika externími spolupracovníky.

Zde najdete Stanovy ASZ ČR.