Předsednictvo ASZ ČR

IMG_2196

PŘEDSEDA
Mgr. Ing. Jaroslav Šebek

Mgr. Ing. Jaroslav Šebek hospodaří se zapojením všech členů rodiny a s dvěma zaměstnanci na rodinné farmě na 40 hektarech půdy. Kromě rostlinné výroby je farma také zaměřena na pěstování a zpracování ovoce, agroturistiku, ubytování na farmě, chov koní a drobného hospodářského zvířectva a další diverzifikační aktivity spojené s farmou. Ve farmářské prodejně mohou návštěvníci koupit mimo potravin i rukodělné výrobky.

Štefl

MÍSTOPŘEDSEDA
Ing. Jan Štefl

Ing. Jan Štefl hospodaří na rodinné farmě s 680 hektary zemědělské půdy, z toho 330 ha jsou trvalé travní porosty (TTP), 270 ha orná půda v režimu ekologického zemědělství a 80 ha konvenční rostlinná výroba. Na farmě pracuje trvale šest rodinných příslušníků a čtyři zaměstnanci. Živočišná výroba je zastoupena 220 kusy masného skotu. Farma je také zaměřena na množitelské porosty brambor a kmínu, produkci průmyslových brambor, kmínu a obilovin, chov drůbeže, zemědělské služby. Jan Štefl je předsedou osadního výboru v obci.

Staněk

MÍSTOPŘEDSEDA
Jan Staněk

Jan Staněk se věnuje rostlinné výrobě na 330 hektarech orné půdy, z čehož tvoří 50 hektarů pro pěstování máku a speciálních plodin. Na svém hospodářství se také specializuje na chov masného skotu, poloprovozní pokusy s pšenicí ozimou a pořádání polních dnů pro veřejnost. Farma zaměstnává tři rodinné příslušníky a další tři zaměstnance.

IMG_2187

Jan Basař

Jan Basař obdělává na rodinné farmě se všemi členy rodiny a s čtyřmi zaměstnanci 520 ha půdy (z toho polovina orná a polovina TTP). Věnuje se chovu masného skotu, provozu bioplynové stanice, agroturistice, myslivosti a poskytuje zemědělské služby. Provozuje Farmářský dům se zpracováním masa a automaty na prodej hovězího masa a další farmářské produkce. Jan Basař je členem zastupitelstva obce.

Duda

Pavel Duda

Na chodu rodinné farmy Pavla Dudy se podílí všichni členové jeho rodiny. Hospodářství je zaměřené na rostlinnou výrobu na 70 hektarech půdy – z části na produkci brambor s celoročním skladováním a přímým prodejem. Rovněž poskytuje služby technikou. Pavel Duda je místostarostou obce a spravuje 130 hektarů obecních lesů. 

IMG_2179

Ing. Radim Kotrba, Ph.D.  

Ing. Radim Kotrba, Ph.D. hospodaří na výměře 3,5 hektaru. Na práci na rodinné farmě se podílí všichni členové širší rodiny. Věnuje se farmovému chovu jelenovitých, ovcí, lam, drůbeže a včel v agrolesnických systémech. Zabývá se také pěstováním ovoce, zeleniny a bylin včetně zpracování. Radim Kotrba je akademickým (ČZU) a vědeckým (VÚŽV) pracovníkem a rovněž také členem rady obce.

 

Koutek

Roman Koutek

Roman Koutek provozuje farmu se zapojením členů jeho rodiny. Kromě rostlinné výroby na 80 hektarech půdy se specializací na olejniny včetně sóji, se zabývá zpracováním části rostlinné produkce na oleje a přímým prodejem produkce. Roman Koutek je členem představenstva Asociace pěstitelů a zpracovatelů luskovin a zprostředkovává poradenství, distribuci v oblasti výživy rostlin, pokusnictví se sójou a pořádání polních dnů. Je taktéž členem zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů.

Král

Jan Král

Jan Král hospodaří na 400 hektarech a věnuje se rostlinné výrobě, chová zhruba 12 000 nosnic na podestýlce a distribuuje vejce po Praze a okolí. Do budoucna plánuje rozšířit chov o výběhy. Také se zabývá chovem koní a působí jako člen zastupitelstva obce, člen představenstva Odbytového družstva Kolín a člen programové komise MAS Pošembeří.

    

Kravcová Eliška

Eliška Kravcová

Eliška Kravcová, předsedkyně ASZ Přerov, hospodařila na rodinné farmě v Oseku nad Bečvou se svou maminkou, od roku 2021 se věnuje rostlinné výrobě na 7 ha půdy společně se svou dcerou. Stěžejní aktivitou Elišky Kravcové je ale ekonomická činnost, vedení účetnictví a daňové evidence, s čímž souvisí i sledování daňových zákonů.

Novák

Ing. Martin Novák

Ing. Martin Novák obhospodařuje rodinnou farmu o výměře 500 hektarů. Zabývá se rostlinnou výrobou, chovem mléčného skotu o počtu 110 dojnic, provozem bioplynové stanice s využitím tepla nejen pro provoz pivovaru Obora. Vypěstovaná produkce tvoří pro pivovar vstupní suroviny. Zaměřuje se na cirkulární ekonomiku a lokálnost. Provozuje také zemědělské muzeum a galerii, které vybudoval ze zchátralého špejcharu.

Pleskot

Ing. Arnošt Pleskot

Ing. Arnošt Pleskot se na své rodinné farmě se zapojením více generací věnuje klasické rostlinné výrobě na 190 hektarech půdy. Pěstuje klasické plodiny, luskoviny a svazenku. Poskytuje zemědělské služby a je dlouholetým členem Sboru dobrovolných hasičů a taktéž členem stavebního výboru obce.

Stehlík

Ing. Josef Stehlík

Ing. Josef Stehlík hospodaří na rodinné farmě s rostlinnou produkcí na 270 hektarech, věnuje se chovu mléčného skotu o počtu 50 dojnic včetně výroby mléčných produktů a s prodejem v samoobslužné lednici a na trzích. Mezi další činnosti jeho farmy patří lisování rostlinných olejů za studena, pořádání dětských táborů a prodejních trhů na farmě, agroturistika nebo chov koní. Josef Stehlík působí jako starosta obce.

 

Srna

Ing. Mgr. Pavel Srna

Ing. Mgr. Pavel Srna se zabývá klasickou rostlinnou produkcí s pestrým osevním postupem na 180 hektarech, k nimž obhospodařuje také 240 hektarů lesa a 15 hektarů rybníků. Rovněž se věnuje množení osiv, pěstování speciálních plodin, produkci ryb v rybníkářství, zpracování dřeva, agroturistice a do budoucna se chce zaměřit na chov masného skotu s prodejem masa ze dvora. Jeho farma zaměstnává kromě členů rodiny tři pracovníky. Pavel Srna je členem zastupitelstva obce.

Tláskal

Ing. Vladimír Tláskal

Ing. Vladimír Tláskal se věnuje pestré rostlinné produkci včetně speciálních plodin (kmín, mák, hořčice, svazenka, cukrová i krmná řepa, množitelské porosty trav, obilniny, řepka, kukuřice) na 320 hektarech orné půdy, 20 hektarech TTP a 20 hektarech lesa. Také se zabývá krajinotvorbou (biopásy, nektarodárné úhory, myslivecká políčka, tůně a mokřady na cca 20 hektarech plochy), chovem ovcí a včel. Provozuje zemědělské služby, služby pro ÚKZÚZ a působí se Svazu pěstitelů cukrovky, je také starostou honebního společenstva, členem zastupitelstva obce a členem ochotnického souboru.

Vodňanský Erich

Mag. Erich Vodňanský, BSc.

Mag. Erich Vodňanský BSc. z ASZ Litoměřice se narodil a vyrůstal ve Vídni a navázal na odkaz svých předků, když po ukončení studia práv a ekonomiky převzal rodinný statek v severních Čechách. Na 560 ha půdy se věnuje rozmanitému konvenčnímu zemědělství s velkým důrazem na propojení výroby potravin, podporu biodiverzity a krajinotvorbu. Cílem jeho hospodaření je vytvoření plnohodnotného zdravého ekosystému. Pěstuje pestrou skladbu plodin - pšenici, žito, ječmen, řepku a zároveň množí hořčici, jetel nachový, pelušku a svazenku. Na druhově bohatých pastvinách pase cca 100 ks masného skotu. V oblasti pěstování chmele se snaží o co největší propojení s řemeslnými pivovary. Je držitelem řady ocenění za biodiverzitu.