ASZ ČR: Audit k prokazování statutu aktivního zemědělce hrozí až čtyřem tisícům zemědělců

Sdílejte článek
ASZ ČR: Audit k prokazování statutu aktivního zemědělce hrozí až čtyřem tisícům zemědělců

Asociace soukromého zemědělství ČR včera zaslala zástupcům vládní koalice a ministru zemědělství dopis, v němž vyjadřuje zásadní obavy týkající se podmínek poskytování přímých plateb v rámci nové Společné zemědělské politiky, konkrétně splnění podmínky tzv. aktivního zemědělce. Tu považujeme za jeden z největších administrativních problémů, který zatím, přes některé navržené úpravy a snahu o změny ze strany MZe či SZIF, stále nemá, podle našeho názoru, pro praxi reálné řešení. Splnění podmínky by se přitom mělo týkat téměř čtyř tisíc subjektů, což je více než 10 % všech zemědělců.

   Vážený pane ministře,

   Vážení zástupci vládní pětikoalice pro oblast zemědělství a životního prostředí,

   jménem Předsednictva Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) vyjadřuji tímto dopisem zásadní obavy týkající se podmínek poskytování přímých plateb v rámci nové Společné zemědělské politiky, konkrétně splnění podmínky tzv. Aktivního zemědělce, kterou považujeme za největší problém s velkým dopadem do praxe, který zatím podle našeho názoru odpovědné instituce zásadně podceňují.

   Podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU musí zemědělci pro možnost čerpání evropských dotací prokázat, že jsou aktivními zemědělskými podnikateli. Podle navrhovaných podmínek ministerstva zemědělství se k prokazování statutu aktivního zemědělce bude muset velká část zemědělců prokazovat auditem, kterým doloží, že jejich příjmy ze zemědělské činnosti tvoří alespoň 30 % celkových příjmů za poslední uzavřené účetní období. Podle odhadů Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) se prokázání příjmů bude týkat asi 4 tisíc zemědělců z celkových přibližně 30 tisíc zemědělských subjektů registrovaných v ČR. Audit či dokládání faktur se dotkne zejména menších zemědělců, kterým tak přibyde další nadbytečná byrokracie a finanční výdaje za audit samotný (v řádech několika tisíců až desetitisíců korun za potvrzení toho, že mnohdy jediným a 100% příjmem žadatele jsou právě zemědělské příjmy a žádné jiné). Důležitým faktorem je také pracovní kapacita auditorů – zde jsou opodstatněné obavy, že nápor zemědělských auditů nebudou stíhat v požadovaných termínech, případně že nebudou ochotni tuto agendu vykonávat, protože jim nenáleží. Dle zjištění některých našich členů již dnes v některých okresech nejsou kapacity auditorů k dispozici, a to ještě nenastala skutečná kampaň žádostí.

   Ani aktuálně diskutovaná alternativa doložení těchto příjmů nahráním všech příjmových dokladů spolu se žádostí na Portál farmáře tuto situaci nijak zásadně neřeší, pouze toliko přenáší byrokracii na žadatele. Nedokážeme vysvětlit valné části našich dotčených členů, proč by měli místo hledání auditora skenovat desítky (u některých členů zabývajících se prodejem koncovým zákazníkům i stovky) dokladů o prodeji komodit, případně jiných příjmových dokladů jen za účelem toho, aby prokázali, že opravdu převyšují požadovanou hranici 30 % podílu příjmů ze zemědělství. Jedná se navíc o citlivé údaje, které kompletně dokumentují spektrum odběratelů daného zemědělce včetně cenové a obecně obchodní politiky a jejich nahráním do Portálu SZIF k nim získávají přístup všichni zaměstnanci SZIF. Domnívám se, že tento postup nemá obdoby ani v případě předávání dokladů finanční správně ani v případě dokládání pro jiné dotační tituly (tam se vždy jedná o výsek určitých dokladů, nikoliv kompletní data).

   Musíme dále zdůraznit, že nikde na Portále SZIF ani MZe neexistuje zatím k dispozici žádná finální metodika, která by vyjasnila, co konkrétně bude SZIF pokládat za zemědělský příjem, jak se budou řešit výjimečné nahodilé příjmy například z prodeje majetku nebo jiné činnosti v konkrétním roce, či jak se bude řešit situace, kdy zemědělec prodá sklizeň až na začátku následujícího roku a mnohé další situace, které v praxi vznikají. Mnozí naši členové jsou tak nyní uvrženi do nejistoty, zda hranici příjmů splní či nesplní a tím, zda o dotace budou moci žádat nebo nikoliv. Přitom žádosti o klíčové dotace v resortu Mze se podávají již za bezmála 60 dnů!

   Považujeme za stávající situaci za naprosto absurdní a jdoucí zcela proti smyslu původní podmínky podporovat pouze skutečně hospodařící zemědělce. Většina našich členů se zemědělstvím živí od revoluce, avšak určitou shodou okolností nesplňují některou z podmínek, jež z nich může sejmout povinnost prokazování 30% podílu příjmů (jedná se o intenzitu 0,3 VDJ/ha zemědělské půdy anebo podíl tzv. citlivých plodin na celkové výměře ve výši 10 %). Díky nesplnění těchto vyvolených podmínek pak spadají mezi „podezřelé“ – potenciálně neaktivní, kteří jsou nuceni obzvlášť necitlivým byrokratickým způsobem prokazovat podíl příjmů. Nechápeme, proč toto prokázání nemůže být realizováno stejně jako v rámci projektů Programu rozvoje venkova, kdy žadatel na svoji odpovědnost vyplní tabulku podílu příjmů (např. za pomoci účetní) a následně je v případě výběru vybrán k detailní kontrole na místě ze strany SZIF. Proč to může jít u PRV projektů, kde se také jedná o stovky až tisíce žadatelů, a nikoliv v tomto případě?

   Máme za to, že toto nastavení je v příkrém rozporu s Programovým prohlášením vlády, ve kterém se vláda zavázala ke snižování byrokratické zátěže zemědělců a větší podpoře malých a středních zemědělců. Právě tato skupina zemědělských podnikatelů je bohužel velmi znepokojena a zklamána z dosavadního průběhu přípravy některých nových dotačních podmínek a logicky si je spojuje s úřadující vládou, jíž byli velmi často voliči.

   Rovněž musíme zdůraznit, že nemáme žádné informace z jiných členských států EU, kde by byl k prokazování aktivního zemědělce realizován podobný zbytečně byrokratický postup, který navíc má v sobě prvky velké nejistoty, zda žadatel vůbec zvládne postup absolvovat. Máme zřetelné signály zejména od členů starší generace, že toto opatření je poslední ranou po covidu, energetické krizi apod., která je dovede až k ukončení farmaření. S ohledem na počet dotčených zemědělců zhruba 3800 se jedná o skutečně problém zásadního rozsahu. V každém okrese se jedná o nejméně 50 subjektů!

   Vážený pane ministře, vážení zástupci vládní koalice, žádáme vás o rychlé vyjasnění a zásadní zjednodušení podmínek tzv. Aktivního zemědělce. V případě potřeby jsme samozřejmě k dispozici s detailním vysvětlením našich argumentů a obav z reálných dopadů nové podmínky.

   Víme, že toto téma bylo předmětem koaličního jednání a věříme, že se podaří dojít k rozumnému a splnitelnému závěru, který pomůže tento zásadní problém odstranit. Strategický plán k nové SZP byl podle našeho názoru vládní koalicí upraven velmi dobře a také jsme tyto kroky opakovaně ocenili, nicméně se obáváme, aby tyto zásadní administrativní překážky celý přínos úprav Strategického plánu nesnížily.

   S pozdravem 

Za Předsednictvo Asociace soukromého zemědělství ČR

Mgr. Ing. Jaroslav Šebek

předseda

Otevřený_dopis_Aktivní_zemědělec.pdf

Přečteno: 1 307x