Sedláci z ASZ ČR projednali společná témata s hlavou české katolické církve

Tomáš  ZavadilTomáš Zavadil
Sdílejte článek
Sedláci z ASZ ČR projednali společná témata s hlavou české katolické církve

V květnu loňského roku se arcibiskupem pražským a primasem českým stal dosavadní olomoucký arcibiskup Jan Graubner. S ním a s biskupem Zdenkem Wasserbauerem, generálním vikářem Arcidiecéze pražské se tento týden setkali předseda ASZ ČR Jaroslav Šebek a člen Předsednictva ASZ ČR Pavel Duda. Navázali tak na předchozí dlouholetou komunikaci s kardinálem Dominikem Dukou. ASZ ČR se v rámci svých širších aktivit snaží být trvale v kontaktu se zástupci římskokatolické církve v Česku. Církev a sedláky pojí neblahá zkušenost s komunistickým režimem a zároveň je církev po restitucích v roce 2013 významným vlastníkem zemědělské a lesní půdy.

Zemědělskou půdu církevní subjekty u nás z většiny pronajímají, na lesní půdě velmi často sami hospodaří. V březnu 2022 byli zástupci ASZ ČR pozváni na jednání Grémia generálních vikářů České biskupské konference, kde generálním vikářům (tj. „zástupcům“ diecézních biskupů) představili činnost ASZ ČR a řešili možnou budoucí spolupráci mezi katolickou církví a soukromými zemědělci. Diskuse zástupců ASZ ČR postupně probíhá také s představiteli jednotlivých diecézí na téma větší spolupráce se soukromými zemědělci, kteří trvale žijí v místech svého hospodaření a měli by tak být pro církev do budoucna ve větší míře než dosud partnery k jednání o pachtu zemědělských pozemků v jejím vlastnictví.  

Na jednání panovala shoda na smysluplnosti a potřebě většího respektu k modelu rodinného zemědělství, které nejen pomáhá udržovat kvalitní životní prostředí, ale především vytvářet podmínky zabraňující odchodu mladých lidí z venkova. Podporu rodinnému soužití a společné funkční propojení členů rodiny s podnikáním považuje ASZ ČR i uvedení představitelé katolické církve v ČR za žádoucí a odpovědný model nejen pro český venkov, který může přinést širší společnosti velký potenciál k řešení řady ekonomických i sociálních výzev. Také z toho důvodu připravuje ASZ ČR zákon o rodinných farmách, s jehož konceptem byli oba biskupové seznámeni. Členové selských rodin jsou velmi často důležitými hybateli venkovského života, přičemž v mnoha případech působí soukromí zemědělci jako aktivní členové především venkovských farností. Rodinné farmy tak mají spolu s církví důležitou roli při udržování a rozvíjení dobrých vztahů na venkově, čehož jsou si oba zástupci katolické církve dobře vědomi. I proto Jan Graubner do budoucna přislíbil podporu systémovému legislativnímu vymezení a rodinným zemědělským hospodářstvím v ČR. 

ASZ ČR byla také jedinou zemědělskou organizací, která se v klíčových okamžicích před deseti lety jasně postavila za realizaci církevních restitucí podle principu „Co bylo jednou ukradeno, musí být vráceno.“ Zároveň se ASZ ČR za minulé vlády vymezila proti návrhu o zdanění církevních restitucí.

Dalším důležitým diskutovaným tématem byla připravovaná novela mysliveckého zákona. Katolická církev jako vlastník rozsáhlých lesních ploch také participuje v rámci Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL), s nímž ASZ ČR úzce spolupracuje na prosazení vlastnického modelu fungování české myslivosti v budoucnosti. Církevní lesy stejně jako lesy ve vlastnictví soukromých zemědělců trápí rozsáhlé škody způsobené přemnoženou zvěří. Zástupci církve jsou proto otevřeni debatě o podpoře hlubších změn podoby myslivosti v Česku, které povedou nejen ke snížení těchto zcela zbytečných škod, ale zejména k důstojnému postavení vlastníků v naplňování této hospodářské činnosti. V diskusi zazněly legitimní požadavky na zavedení možnosti lovu pro hospodařící vlastníky půdy a úpravu velikosti honiteb na funkční model např. v Rakousku.

Primas český Jan Graubner i biskup Zdenek Wasserbauer také předběžně přijali pozvánku na některou ze společenských akcí ASZ ČR, které budou ještě probíhat v letošním roce. Setkání mezi Asociací soukromého zemědělství ČR a představiteli české katolické církve tak budou pokračovat.

Tomáš Zavadil, hlavní kancelář ASZ ČR

Přečteno: 259x