Statek Vodňanský - zlatý medailista v programu Pestrá krajina 2018

Pestrá krajina 2018 Přečteno 7x
Sdílejte článek
Statek Vodňanský - zlatý medailista v programu Pestrá krajina 2018

Další farmou zařazenou do programu Pestrá krajina 2018 se zlatou medailí je Statek Vodňanský (ASZ Litoměřice), který byste našli ve Stranném u Blíževedel na Českolipsku.  Jde o ukázkovou rodinnou farmu, na níž se Vodňanští věnují rostlinné výrobě a chovu masného skotu a zároveň dávají obrovský důraz na to, aby jejich činnost byla kompletně v souladu s potřebami krajiny - hospodaří se zde na menších půdních blocích, samozřejmostí jsou biopásy s pestrou skladbou plodin a biokoridory osázené původními dřevinami.

Bývalá středověká tvrz pánů z Ronova, dnes Statek Vodňanský, leží v malebném údolí Litického potoka mezi vrchem Ronov a skalními útvary Bročky ve  Stranném u Blíževedel na Českolipsku. Rodinný statek má za sebou bohatou a také velmi pohnutou historii spjatou s dějinnými mezníky naší země, zejména ve dvacátém století. Po dědovi převzal nedávno vedení statku vnuk, vystudovaný právník a ekonom, který se rozhodl pokračovat v rodinné tradici.

Statek Vodňanský - zlatý medailista v programu Pestrá krajina 2018Obhospodařované plochy činí 557 hektarů, z toho je 332 hektarů orné půdy, 213 hektarů trvalých travních porostů, devět hektarů chmele a tři hektary remízků vedených jako mimoprodukční plochy. Dále patří ke statku vodní plochy, mokřady, neevidované remízky a lesní porosty. V pestré škále pěstovaných plodin jsou na orné půdě zastoupeny základní obiloviny, řepka, hrách, bob, bílkovinné směsi a na devíti hektarech se nacházejí nektarodárné biopásy. Jako meziplodina je seta svazenka a pohanka. Travní porosty jsou částečně obhospodařovány v rámci agroenvi opatření jako druhově bohaté pastviny se zařazením do titulu ochrana modráska. Živočišnou výrobu zde zastupuje stádo 100 kusů masného skotu plemene limousine, koně a drobná hospodářská zvířata.

Statek Vodňanský - zlatý medailista v programu Pestrá krajina 2018Rodina Vodňanských hospodaří v krajině velmi vyváženým způsobem, a to jak z pohledu zemědělského ve smyslu propojení rostlinné a živočišné výroby, tak hlavně z pohledu péče o krajinu. V neposlední řadě se tento přístup odráží také v postupné citlivé rekonstrukci památkově chráněné původní zemědělské usedlosti. Hospodaření na Statku Vodňanský plně odpovídá principům Pestré krajiny. V území nejsou velké půdní bloky - v průměru se jedná o bloky o výměře 15 hektarů, v krajině jsou udržované původní remízky a zakládané nové se zajímavou přírodě blízkou strukturou, je pečováno o solitérní dřeviny včetně výsadby nových původních druhů. Součástí krajinné struktury jsou i vodní prvky včetně mokřadů. Způsob hospodaření je přizpůsobován potřebám krajiny se záměrem zvyšování ekologické stability a biodiverzity.

Vysoká pestrost pěstovaných plodin a meziplodin, postupné sečení luk, uvědomělý způsob hnojení včetně využití statkových hnojiv, to vše je v souladu a s velkým respektem k okolní krajině. Rodinná filosofie, kterou se řídí hospodaření na statku, vychází z tradic převzatých od předcházejících generací a její podstata spočívá v tom, že zemědělství není vnímáno jen jako produkce potravin a ekonomický faktor, ale že zároveň nese i zodpovědnost za tvářnost krajiny.

Z podkladů odborné komise programu Pestrá krajina zpracoval Stanislav Rampas

PK_Statek_Vodňanský.pdf