Ekofarma Petra Marady - další zlatá medaile v programu Pestrá krajina 2018

Sdílejte článek
Ekofarma Petra Marady - další zlatá medaile v programu Pestrá krajina 2018

Čtvrtou farmou, jež byla oceněna zlatou medailí v programu Asociace soukromého zemědělství ČR Pestrá krajina 2018, je Ekofarma Petra Marady, které se daří unikátním způsobem rozbíjet monotónní lány v okolí vinařské obce Šardice. Bratři Maradové zde systematicky budují ostrůvky biodiverzity v podobě extenzívních ovocných sadů, biopásů, mokřadů, alejí, biokoridorů, zatravněných údolnic a tůní, kde naleznou útočiště mnohé druhy zvířat, které z okolní krajiny již vymizely.

Ekofarmu Petra Marady najdete na Moravském Slovácku, v kraji zpěvu, vína a folklóru, nedaleko Kyjova v Jihomoravském kraji. Obec Šardice je rozprostřena podél břehů, při naši návštěvě zcela vyschlého, Šardického potoka. Šardice jsou významnou vinařskou obcí, kterou prochází Mutěnická vinařská stezka a sami se nazývají obcí, „která voní vínem a pěknou písničkou“. Petr Marada se svým bratrem hospodaří v oblasti, která je vinou intenzivního velkoplošného monokulturního zemědělství silně ohrožená větrnou i vodní erozí.

Ekofarma Petra Marady - další zlatá medaile v programu Pestrá krajina 2018Výměra obhospodařované půdy činí celkem 71 hektarů převážně orné půdy rozmístěné do čtyř katastrů.  Z toho na 21 hektarech orné půdy jsou speciální jetelotravní směsi, krmné biopásy a biopásy na ochranu čejky chocholaté, na 26 hektarech extenzivní ovocné sady, na 18 hektarech travní porosty založené směsí do sadů a šest hektarů tvoří půda zalesněná melioračními a zpevňujícími dřevinami. Ekofarma dále obhospodařuje biokoridory založené na orné půdě (4,5 ha), ozeleněnou a zatravněnou údolnici (2,25 ha) a mokřadní ekosystémy (soustavy tůní o výměře cca 2,5 ha) včetně 6,32 ha zalesněných obtížně obhospodařovatelných zemědělských půd.

Hlavním cílem hospodaření na ekofarmě je realizace ekologického zemědělství zaměřeného na ochranu půdy a dalších složek životního prostředí. Do fádní zemědělsky intenzívně využívané krajiny vracejí Maradovi pestrost a obnovují její ekologickou kostru. Jejich unikátní krajinotvorná činnost brání erozi a dramaticky zvyšuje biodiverzitu. Potkáte tu bažanty, zajíce, koroptve, polní ptactvo, vodní živočichy, motýly, hmyz a všechno to, co v okolní krajině stěží přežívá. 

Ekofarma Petra Marady - další zlatá medaile v programu Pestrá krajina 2018Způsobem hospodaření a také programovým intenzivním navracením organické hmoty do půdy zvyšují nejen její kvalitu, ale také schopnost zadržovat vodu v krajině. V oblasti hospodaření farmy je vodní režim spojen s negativními dopady klimatické změny a problémy sucha. Obrazně řečeno, vše tam volá ke změně v přístupu k půdě a ekofarma pana Marady je názorným vykročením k těmto životně důležitým změnám. Názorná praktická činnost je dále doplněna neméně významnou funkcí sídla farmy jako aktivního školicího střediska. Petr Marada se svým bratrem Miroslavem plní podmínky programu Pestrá krajina a jejich, v České republice zcela unikátní, počin si zaslouží zařazení do programu Pestrá krajina s oceněním zlatou medailí.

Z podkladů odborné komise programu Pestrá krajina zpracoval Stanislav Rampas

PK_Ekofarma_Petra_Marady.pdf

 


Přečteno: 1 005x