Jak na zaměstnance z ciziny? Projekt Ukrajina a jiné možnosti - 4. část

Sdílejte článek
Jak na zaměstnance z ciziny? Projekt Ukrajina a jiné možnosti - 4. část

Program Mimořádné pracovní vízum pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví.

Mimořádné pracovní vízum pro pracovníky z Ukrajiny bylo aktivováno Nařízením vlády č. 291/2019 Sb. a využívat ho lze od 1. prosince 2019 (zatím do 31. prosince 2022). Váže se k němu Program Mimořádné pracovní vízum pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví, který navazuje na Projekt Zemědělec, který byl na konci srpna 2019 zrušen.

Mimořádné pracovní vízum se vydává na max. 1 rok, nedá se prodloužit, je ale možné o něj žádat opakovaně. Pro zaměstnavatele zde není povinnost mít jiné zaměstnance. Zaměstnanci je nutné nabídnout minimální mzdu, která je aktuálně 13.350,- Kč, od ledna 2020 bude 14.600,- Kč.

Cíl programu:

Cílem Programu je poskytnout podporu přímým zaměstnavatelům podnikajícím v sektorech lesnictví, zemědělství a potravinářství, kteří do ČR potřebují přivést zahraniční pracovníky. Za tímto účelem je jejich zahraničním pracovníkům, kteří splní stanovená kritéria, garantována možnost podání žádosti o mimořádné pracovní vízum[1] na zastupitelském úřadu ČR v Kyjevě.

Početní kvóta

Maximální roční počet žádostí o mimořádné pracovní vízum podaných účastníky programu je stanoven nařízením vlády o mimořádném pracovním vízu (1 500 osob ročně).

Cílová skupina programu

Středně či méně kvalifikovaní pracovníci do zemědělství, lesnictví a potravinářství. 

Vymezení pojmů

„Pracovník“: osoba zaměstnaná na pracovní pozici v oblasti zemědělské a potravinářské výroby a lesnictví (pracovní pozice podle klasifikace CZ-ISCO[2], kterou budou v České republice zahraniční pracovníci vykonávat, je určena nařízením vlády o mimořádném pracovním vízu). 

Pracovní pozice musí spadat mezi druhy prací označené v Klasifikaci zaměstnání (CZ-ISCO) kódem a názvem: 

a) 51649  Ostatní chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zařízeních určených pro chov a příbuzní pracovníci

b) 61 Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství

c) 621 Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech

d) 723 Mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě elektrických)

e) 751 Výrobci a zpracovatelé potravin a příbuzní pracovníci

f) 752 Zpracovatelé dřeva, truhláři (kromě stavebních) a příbuzní pracovníci

g) 816 Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků

h) 817 Obsluha strojů a zařízení na zpracování dřeva a výrobu papíru

i) 8183 Obsluha strojů na balení, plnění a etiketování

j) 83221 Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů zdravotní dopravní služby)

k) 834 Obsluha pojízdných zařízení

l) 921 Pomocní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství

m) 93292 Pomocní dělníci ve výrobě

Kritéria pro zařazení zaměstnavatele do programu:

 • do programu je možné se hlásit pouze s konkrétním uchazečem o pracovní místo na pracovní pozici podle klasifikace CZ-ISCO určenou nařízením vlády o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví; zaměstnavatel je přímým zaměstnavatelem pracovníků, podniká na území ČR minimálně dva roky a je daňovým rezidentem v ČR dle zákona č. 586/92 Sb., o daních z příjmů;

 • zaměstnavatel je subjekt podnikající v oborech zařazených do ekonomických činností podle klasifikace CZ‑NACE[3] určených nařízením vlády o mimořádném pracovním vízu;

 • zaměstnavatel má vyrovnané závazky vůči České republice (viz § 46 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání: zaměstnavatel nemá daňové nedoplatky z podnikání (doloží potvrzením, které vyhotoví místně příslušný finanční úřad; potvrzení nesmí být starší než 3 měsíce), zaměstnavatel nemá nedoplatky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (doloží potvrzením, které vydává ČSSZ, OSSZ, PSSZ, MSSZ; potvrzení nesmí být starší než 3 měsíce), zaměstnavatel nemá nedoplatky na pojistném na veřejném zdravotním pojištění (doloží čestným prohlášením);

 • zaměstnavatel je v ČR registrován jako plátce zdravotního a sociálního pojištění;

 • zaměstnavateli nebyla v období 2 let před podáním žádosti o zařazení pozice do programu uložena:

1. pokuta za umožnění výkonu nelegální práce vyšší než 100 000,- Kč, anebo

2. opakovaně pokuta vyšší než 100 000,- Kč za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů kontrolovaných Úřadem práce České republiky, Státním úřadem inspekce práce nebo oblastními inspektoráty práce (příslušnou informaci poskytne Ministerstvu zemědělství Ministerstvo práce a sociálních věcí) anebo povinnosti výběru pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

Do Programu nelze zařadit zaměstnavatele:

 • který nepředloží řádně vyplněný tiskopis Žádost o zařazení do Programu společně se všemi povinnými přílohami;

 • který je agenturou práce [4];

 • který je zapsán v obchodním rejstříku a do sbírky listin obchodního rejstříku v rozporu s příslušnými právními předpisy neuložil své účetní závěrky;

 • jestliže mzda nabízená v centrální evidenci volných pracovních míst uchazeči, kterého zaměstnavatel nahlašuje do programu, nedosahuje příslušné úrovně zaručené mzdy podle nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů[5];

 • jestliže garant nebo některý z níže uvedených participujících ústředních orgánů státní správy má pochybnosti, zda ve vztahu k nahlášenému uchazeči nepůjde o dočasné přidělení či zastřené zprostředkování zaměstnání.

Kritéria pro účast zaměstnance v programu:

 • ukrajinská státní příslušnost;

 • doložení informace o čísle, pod kterým je neobsazené pracovní místo, které patří mezi druhy prací stanovené nařízením vlády o mimořádné pracovní vízum, zveřejněno v centrální evidenci volných pracovních míst a na které bude vydáváno povolení k zaměstnání; to neplatí, jedná-li se o cizince, který má volný přístup na trh práce ČR v souladu s § 98 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 

Způsob realizace (postup):

 • Zaměstnavatel ohlásí na příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR volné pracovní místo (s výjimkou osob, které mají volný přístup na trh práce ČR v souladu s § 98 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů) a ve formuláři Hlášenka volného pracovního místa vysloví souhlas s nabízením volného místa cizincům a vyznačí zaškrtávací políčko Mimořádné pracovní vízum (1-1_Hlasenka_volneho_pracovniho_mista nebo ke stažení na stránkách mpsv.cz).

 • Zaměstnavatel zpracuje na formuláři „Program Mimořádné pracovní vízum - Ukrajina“ seznam cizinců, kteří budou žádat o povolení k zaměstnání a mimořádné pracovní vízum, který společně s předepsanými přílohami doručí garantovi a informuje, u které pobočky Úřadu práce budou cizinci o povolení k zaměstnání žádat (1-2_Formular_zadosti) + přílohy (viz následující bod „Povinné přílohy pro zaměstnavatele“).

 • V případě, že zaměstnavatel splní podmínky pro zařazení do Programu, garant, který žádost schválil, poskytne vyplněný formulář resortům zahraničních věcí, vnitra, práce a sociálních věcí a zemědělství.

 • Cizinci podají prostřednictvím svých zaměstnavatelů na místně příslušných krajských pobočkách Úřadu práce ČR žádosti o vydání povolení k zaměstnání (1-4_Zadost_o_povoleni_k_zamestnani) + přílohy.   

 • Místně příslušná krajská pobočka Úřadu práce ČR rozhodne o povolení k zaměstnání, které bude vydáváno na dobu nepřesahující 1 rok.

 • Cizinci podají na zastupitelském úřadu ČR v Kyjevě žádosti o mimořádné pracovní vízum vydávané podle § 31a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR. Jako přílohu žádosti doloží povolení k zaměstnání, doklad o zajištění ubytování, cestovní doklad a doklad obdobný výpisu z rejstříku trestů (2-2-tiskopis-zadosti-o-vizum-k-pobytu-nad-90-dnu-dlouhodobe-vizum-cze-rus), info na mzv.cz (vízové informace). Je nutné počítat se správním poplatkem při podání žádosti a s povinným cestovním zdravotním pojištěním před vyznačením víza do pasu.

 • OAMP Ministerstva vnitra rozhodne o žádostech o mimořádné pracovní vízum a v případě splnění podmínek vydá zastupitelskému úřadu pokyn k vyznačení víza. Vízum bude uděleno na dobu platnosti povolení k zaměstnání.

 • Zastupitelský úřad vyznačí úspěšným žadatelům víza do cestovních dokladů.

 • Po příjezdu do ČR cizinci prostřednictvím ubytovatele splní svou ohlašovací povinnost vůči Policii ČR a zaměstnavatel po nástupu cizinců do zaměstnání splní povinnost informovat o této skutečnosti místně příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce.

Povinné přílohy pro zaměstnavatele:

 • Výpis z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, jiného obdobného registru či doklad prokazující potřebné informace (ne starší než 3 měsíce, který bude sloužit pro zjištění konkrétních údajů o zaměstnavateli např. délce existence zaměstnavatele, předmětu podnikání atd.).

 • Potvrzení Finančního úřadu o neexistenci daňových nedoplatků (ne starší než 3 měsíce).

 • Potvrzení České správy sociálního zabezpečení o neexistenci nedoplatků pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (ne starší než 3 měsíce).

 • Čestné prohlášení o:

 • neexistenci nedoplatků na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění;
  • tom, že hodlá se zaměstnaným cizincem, resp. se všemi v budoucnu zaměstnanými cizinci, uzavřít pracovní poměr v délce mezi 3 a 12 měsíci

 • Čestné prohlášení o tom, že v období 2 let před podáním žádosti o zařazení do Režimu nebyla zaměstnavateli uložena:
 • - pokuta za umožnění výkonu nelegální práce vyšší než 100 000,- Kč, anebo,
 • - opakovaně pokuta vyšší než 100 000,- Kč za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů kontrolovaných Úřadem práce ČR, Státním úřadem inspekce práce nebo oblastními inspektoráty práce.

  (1-3_mpv_cestne_prohlaseni_elektronicky)

  Pozn.: Tyto přílohy zaměstnavatel dodává garantovi pouze v případě první žádosti. Pokud má zaměstnavatel zájem zaměstnat dalšího zaměstnance, doloží garantovi pouze příslušnou žádost. Zaměstnavatel je do programu zařazen po dobu 1 roku. Po uplynutí této doby je zaměstnavatel povinen v případě, že má zájem zaměstnat dalšího cizince, podat novou žádost společně s přílohami 1 – 5.

  Údaje o zaměstnavateli je zaměstnavatel povinen uvést znovu pouze v případě, že u nich došlo ke změně od data posledního podání žádosti o zařazení do programu.

  Program kvalifikovaný zaměstnanec

  Od začátku září 2019 funguje také Program kvalifikovaný zaměstnanec, který je druhou možností pokračování zrušeného Projektu Zemědělec.

  Tento program je určen pro pracovníky v oblasti zemědělské a potravinářské výroby, kteří budou na území ČR vykonávat práce delší než 1 rok, ale nepřesahující 2 roky. Pracovníci obdrží zaměstnaneckou kartu, kterou lze v ČR prodlužovat.

  Program se vztahuje na zaměstnance z Ukrajiny, Mongolska, Srbska, Filipín, Indie, Běloruska, Moldavska, Černé hory a Kazachstánu.

  Není určen pro pracovníky na pomocných pozicích (tedy ne pro CZ-ISCO 9), ale pouze pro kvalifikované zaměstnance, tedy CZ-ISCO 4 – 8, a mzda musí být aspoň 1,2násobek zaručené mzdy.

  Nově platí podmínka pro zaměstnavatele mít v okamžiku podání žádosti minimálně 6 zaměstnanců.

  Všechny informace, postup i formuláře žádosti naleznete na stránkách MPO, zde: https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/program-kvalifikovany-zamestnanec--248247/ 

  V případě dotazů, nejasností, nebo pokud chcete vstoupit do jednoho z programů, můžete se obrátit na ASZ ČR, která je jedním z garantů programu.

  Kontaktní osoba: Vladimíra Marianovská, tel.: 608 157 414, email: cennZ_~jW5zk875f-oFuRYUSWlMhTj

  Vladimíra Marianovská, ASZ ČR 


  [1] Na základě §31a Zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR

  [2] Sdělení Českého statistického úřadu č. 451/2017 Sb., o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)

  [3] Sdělení Českého statistického úřadu č. 244/2007 Sb., o zavedení Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)

  [4] Odkaz na webové stránky Integrovaného portálu MPSV sloužící k ověření skutečnosti, zda zaměstnavatel není agenturou práce podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů: http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zpr_prace/

  [5] Uvedené nařízení vlády vymezuje nejnižší úrovně zaručené mzdy podle složitosti a náročnosti typově rozlišených skupin prací. Zaměstnavatel uvádí nabízenou mzdu v oznámení (hlášence) volného pracovního místa příslušné pobočce Úřadu práce ČR.


  Přečteno: 256x