Společné stanovisko nevládních zemědělských organizací k návrhu pravidel pro 10. kolo PRV

Sdílejte článek
Společné stanovisko nevládních zemědělských organizací  k návrhu pravidel pro 10. kolo PRV

Jako nevládní organizace působící v zemědělském sektoru a sdružující zemědělské podniky všech forem, zaměření a velikostí vyjadřujeme nesouhlas s předloženými pravidly a preferenčními kritérii pro připravované 10. kolo Programu rozvoje venkova.

Jak jsme uvedli již v našem společném prohlášení ze dne 21. dubna t. r., nesouhlasíme s tím, aby většina financí přidělených resortu z rozpočtové rezervy byla využita na 10. kolo Programu rozvoje venkova. Odmítáme, aby se pod rouškou boje za soběstačnost skrytě podporovaly vybrané zemědělské sektory, navíc s důrazem na intenzívní produkci. Podpora intenzívnímu chovu prasat a drůbeže a velkým zpracovatelským subjektům s cílem zvýšit soběstačnost v těchto komoditách je ze strany státu realizována již řadu let a evidentně zcela bez efektu. Domníváme se proto, že je načase změnit přístup, a nejen tyto vybrané komodity a zpracování zemědělské produkce podpořit s důrazem na lokální a šetrnou produkci jak ke krajině, tak k chovaným zvířatům, menší a začínající subjekty.

Pravidla aktuálně připravovaného mimořádného kola navíc nebyla s nevládními organizacemi řádně projednána a na připomínky v rámci Monitorovacího výboru byly ponechány pouze dva dny, což považujeme za nestandardní, a navíc naprosto nedostatečné.

Z výše uvedených důvodů navrhujeme v rámci, bohužel již schválených, pravidel snížit maximální velikost projektů rámci záměrů i), j) a l) na 10 000 000 Kč. Zásadním snížením maximální velikosti projektu bude zajištěno spravedlivější rozdělení podpory, která se tak dostane k daleko vyššímu počtu zemědělských podniků.

Dále požadujeme, aby mezi záměry opatření 4.1.1 byla zařazena podpora chovu skotu, jakožto druhu zvířat, který má velký potenciál přispět ke zvýšení organické hmoty v půdě, což je podle tiskových prohlášení Ministerstva zemědělství jednou z priorit v rámci adaptace na sucho. Nevidíme důvod chovatele skotu zcela vyčlenit z možnosti žádat v rámci 10. kola PRV o podporu investic.

Zároveň trváme na požadavku, aby bylo v rámci PRV důsledně sledováno propojení podniků.

Dalším z našich společných požadavků je zachování navýšení míry podpory pro mladé začínající, ekologické zemědělce a zemědělce hospodařící v ANC oblastech o původně navrhovaných 20 %. Z Přehledu hlavních změn Pravidel pro 10. kolo příjmu žádostí, který byl přílohou tiskové zprávy SZIF ze dne 4. května, vyplývá, že Ministerstvo zemědělství plánuje míru podpory nad základních 50 % navýšit pouze o 5 % a jen u mladých začínajících a ekologických zemědělců. To zásadně odmítáme.

V návrhu preferenčních kritérií (PK) operace 4.1.1. Investice do zemědělských podniků vznášíme tyto zásadní připomínky:

  • Nevidíme důvod pro znevýhodnění zemědělců, jejichž příjmy ze zemědělské prvovýroby nedosahují 50 % celkových příjmů. Zájmem by naopak mělo být takové zemědělce podpořit, protože se často jedná o začínající zemědělce, kteří zemědělskou činnost provozují při dalším zaměstnání, kterým se snaží vydělat na to, aby se zemědělství mohli v budoucnu věnovat naplno.

  • V rámci obecných PK dále požadujeme snížení limitu minimální výše příjmů ze zpracování vlastní produkce na 100 tisíc Kč ročně. Pokud má 10. kolo PRV přispět k navýšení soběstačnosti, je nutné podpořit zejména menší a začínající zpracovatele a současné nastavení tohoto PK jde přesně opačným směrem.

  • Zvýhodnění žadatelů, kteří s pomocí investice navýší kapacitu stáje o 20 %, jde zcela proti současnému trendu na zvyšování welfare zvířat, kdy se naopak podporuje přechod na volné ustájení prasat a přechod z klecových na podestýlkové chovy drůbeže. Toto kritérium proto navrhujeme vyřadit.

  • U specifických PK (prasata a drůbež) zcela chybí preferenční body, které by zvýhodňovaly začínající chovatele těchto druhů zvířat.

  • U specifických PK dále nesouhlasíme s preferenčními body za intenzitu chovu zvířat. V aktuální situaci dlouhotrvajícího sucha nelze preferovat vysokou intenzitu chovu zvířat, protože v řadě oblastí je nemožné uživit více zvířat než 0,5 VDJ/ha. Podporu intenzity chovu nepovažujeme v této situaci za vhodnou.  

  • U specifických PK (drůbež) chybí jednoznačná podpora pro chovatele, kteří přechází z klecových chovů na chovy volné.

V návrhu preferenčních kritérií operace 4.2.1. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů pak vznášíme tyto zásadní připomínky:

  • Zcela chybí bodové zvýhodnění ekologického zemědělství, mladých zemědělců a mikro a malých podniků. Podporu těchto podniků považujeme přitom v rámci investičních opatření za zcela klíčové.

  • Navrhujeme snížení počtu preferenčních bodů pro žadatele, kteří u svých výrobků mají některou z registrovaných značek kvality. Bodové zvýhodnění v této výši zásadně blokuje přístup pro subjekty, které chtějí se zpracováním produkce začít, což považujeme za kontraproduktivní.

  • Navrhujeme zcela zrušit preferenční body za export (proexportní výkonnost podniku a proexportní aktivity s podporou MZe). Pokud je smyslem 10. kola PRV zvýšení soběstačnosti, jsou tato kritéria zcela proti tomuto záměru.

V rámci Specifických podmínek pro opatření 4.2.1 dále požadujeme v bodu 7) Dalších podmínek umožnit čerpat dotaci také na očištění a balení produkce. I toto základní zpracování pomůže malým subjektům zkrátit dodavatelský řetězec.

Dne 11. května 2020

Za Asociaci soukromého zemědělství ČR Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, předseda

Za Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů Ing. František Winter, předseda

Za Společnost mladých agrárníků Ing. David Brož, prezident

Za PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Ing. Zdeněk Perlinger, předseda

Za Svaz marginálních oblastí Ing. Milan Boleslav, předseda

Za Spolek pro obnovu venkova Ing. Veronika Vrecionová, předsedkyně

Za Sdružení místních samospráv ČR JUDr. Stanislav Polčák, předsedaPřečteno: 619x