Ekofarma Petra Marady z ASZ Hodonín vítězem evropské soutěže

Sdílejte článek
Ekofarma Petra Marady z ASZ Hodonín vítězem evropské soutěže

V evropské soutěži s názvem Rural Inspiration Awards 2020 získal Petr Marada, člen ASZ Hodonín a účastník prvního ročníku programu ASZ ČR Pestrá krajina, jedno z ocenění za inspirativní iniciativy, které byly financované Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV). Vybrané projekty mají být důkazem přínosu politiky rozvoje venkova na podporu opatření v oblasti klimatu, venkova a biohospodářství. Pan Marada, který na svojí ekofarmě aplikuje funkční agroenvironmentální a klimatická opatření sloužící k regeneraci ekosystémových služeb, se stal vítězem v kategorii Adaptace na změnu klimatu.

Díky podpoře z EZFRV, která mu byla udělena, přeměnil pan Marada intenzivní farmu na farmu ekologickou a demonstrační poskytující poradenské služby. Prostřednictvím projektu zavádí další udržitelné postupy na ochranu půdy, vody, krajiny a regeneračního procesu vycházejícího z biologické rozmanitosti v systému ekologického zemědělství. Zejména se jedná o založení zatravněných tzv. „nárazníkových zón“ na místech ohrožených vodní erozí, vytvoření sítě krmných biopásů na podporu ptáků a volně žijících živočichů, opatření na orné půdě s cílem chránit biotop čejky chocholaté a ekosystém mokřadů hraničících s poli a výsadba typických regionálních odrůd ovocných stromů v zatravněných oblastech.

Všechna tato přijatá opatření umožňují obnovit úrodnost půdy, zvýšení organických látek v půdě a biologické rozmanitosti divoké fauny a flóry a dohromady poskytují nezbytnou adaptační kapacitu proti rostoucí intenzitě a četnosti záplav a sucha v důsledku změny klimatu. Farma navíc představuje demonstrační platformu pro školení a výměnu znalostí a osvědčených postupů, která propojuje širokou škálu zúčastněných stran, včetně akreditovaných zemědělských poradenských služeb, které se mohou poučit z konkrétních zkušeností farmy pana Marady.

Zdroj: https://enrd.ec.europa.eu/news-events/news/agri-environment-climate-measures-explained_en

Zpracovala: Martina Snášelová


Přečteno: 396x