Pestrá krajina 2020 - seznamte se s šesticí oceněných farmářů

Sdílejte článek

Pokud v dnešní nejisté pandemické době prokázaly nějaké subjekty svou sílu a stabilitu, patří mezi ně jednoznačně rodinné farmy. Byla by proto nesmírná škoda neocenit ty, jež vytvářejí dalece nad rámec svých povinností taková opatření, která jsou mimořádným přínosem pro venkovskou krajinu. Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) proto dnes vyhlásila výsledky třetího ročníku svého programu Pestrá krajina a představila veřejnosti šestici oceněných. Stalo se tak v průběhu online konference, která proběhla v nové aule na České zemědělské univerzitě v Praze. Akci moderovala bývalá ministryně zemědělství Milena Vicenová. 

Účastníci programu Pestrá krajina 2020 jsou ukázkovým příkladem toho, že promyšleně realizovat na svých farmách a v jejich okolí pestré osevní postupy, vysévat biopásy, budovat drobné vodní nádrže, obnovovat či vysazovat nové sady, remízky či aleje, nakládat šetrně s půdou a dělat mnoho dalších opatření není otázkou velikosti obhospodařované výměry ani zaměření daného hospodářství.

Potvrdil to i předseda hodnotitelské komise tohoto programu, která je složená z řady odborníků na krajinu a životní prostředí, Daniel Pitek: „Pestrá krajina je programem s velkým rozsahem a velice pestrým obsahem. Potkáváme zemědělské hospodáře z nížin i hor, grunty hospodařící na orné půdě i chovatele hospodářských zvířat na pastvinách, konvenční i ekologické zemědělce, velké i malé. Největším hodnoceným subjektem byl statek o rozloze téměř tisíc hektarů s úžasnou a zajímavou péčí o kvalitu orné půdy. Nejmenším hospodářstvím pak to o velikosti deseti hektarů, jehož majitelé ukazují všem malým vlastníkům půdy cestu ke svobodě, nezávislosti a soběstačnosti.“

Pojďme si tedy letošní šestici společně představit.

Zlatou medailí byly oceněny hned čtyři členské farmy ASZ ČR. Jednou z nich je Ofčí statek Brníčko (ASZ Přerov). Společně s manželkou Soňou a dětmi se tu věnuje hospodaření na 44 hektarech půdy, chovu 120 ovcí plemene lacaune, několika krav a výrobě mléčných produktů Michal Hrdlička. Ten se zaměřil zejména na zadržování vody v krajině a díky jeho promyšlené koncepci vznikají tůně, mokřady, řadové soustavy tůněk pomocí přírodního hrazení a vodní poldry. Nechybí ani rodinou postavený srub, který slouží jako lesní školka pro děti, které se tak učí získávat kladný vztah k přírodě a zemědělskému hospodaření.

Rodinnou farmu Placandů z Křenovic (ASZ České Budějovice) si mnozí pamatují jakožto vítěze soutěže ASZ ČR Farma roku 2019. Nicméně i v programu Pestrá krajina má co nabídnout, neboť idea šetrného zemědělství je pro hospodáře každodenní samozřejmostí, ať už jde o zúrodňování půdy vyséváním meziplodin, zatravňování pozemků či jejich zapojení do agroenvironmentálních programů na ochranu přírody se specifickými podmínkami. Mladí manželé Jakub a Lenka Placandovi do života na farmě, který kromě hospodaření na 213 hektarech půdy obnáší i chov skotu plemene masný simentál s produkcí plemenných býků, ale také provoz bourárny, zcela samozřejmě zapojují své dva malé syny Jakuba a Aleše.    

Maximální využití více druhů meziplodin, zatravnění nejsvažitějších ploch polí, vytvoření protierozních pásů a travních polí podél melioračních kanálů, potoků a rybníků či zmenšování půdních bloků vysazováním stromořadí dlouhověkých stromů a obnovou cest – to je recept na pestrou krajinu, který aplikuje Petr Sýs se svou rodinou ze Statku Novotinky (ASZ Benešov). Zabývá se pěstováním obilnin, řepky, brambor, hrachu a máku na téměř tisícovce hektarů v okolí svého zrekonstruovaného hospodářského dvora, jenž byl na konci minulého režimu určen k demolici. K vidění je zde také několik nově vytvořených rybníků, remízků či víceletý medonosný úhor na 2,7 hektarech nebo lužní lesík.   

Příkladem, jak oživit náš venkov a zajistit si obživu na malé výměře obhospodařované půdy, je další zlatý medailista - Levandulový statek Bezděkov (ASZ Olomouc) v čele s Lukášem Drlíkem a jeho blízkými, jež se věnují pěstování levandule a dalších plodin na 10 hektarech půdy na úpatí Zábřežské vrchoviny. Meziřadí mezi levandulí je zatravněno druhově bohatými porosty spásanými stádem ovcí, políčka jsou doplněna na mnoha místech výsadbou ovocných stromů a naučnou stezkou. Na statku, který má BIO certifikaci, se Drlíkovi věnují i agroturistice a akcím pro veřejnost, zároveň provozují bistro, restauraci a kavárnu a rovněž obchod s levandulovými produkty a galerii.  

Stříbrnou medaili získalo malé, 35hektarové, ale velmi diverzifikované hospodářství, které produkuje široké spektrum až osmnácti (i méně tradičních) plodin používaných pro výrobu krmných směsí nejen pro drobná hospodářská zvířata chovaná na farmě, ale také pro vnější distribuci - Farma Marka Daňhela z Albrechtic (ASZ Těšínské Slezsko). Zvýšit úživnost krajiny nejen pro člověka, ale také pro domácí a volně žijící živočichy, zvýšit její pestrost a schopnost odolávat vlivům počasí a podpořit biodiverzitu - to je snahou a účelem hospodaření pana Daňhela a jeho rodiny. V plánu je tak vybudování albrechtické oázy pro vše živé.

Bronzovým medailistou se stala Farma Jiřího Netíka z Dobrého (ASZ Rychnov nad Kněžnou), která se v podhůří Orlických hor zabývá hospodařením na 75 hektarech pastvin, 7 ha lesa, chovem 25 kusů masného skotu plemene limousine, několika koní a drobného hospodářského zvířectva. Kromě zatravnění celé výměry se hospodář rozhodl bojovat se silnou erozí vybudováním tří retenčních nádržek, vysázením alejí převážně ovocných stromů a zřízením remízku. Na jeho pozemcích vznikají i hmyzí hotely, stanoviště pro obojživelníky, plazy, ptáky i savce. Ctít a respektovat přírodní podmínky území – to je motto rodiny Netíkových při tvorbě všech opatření v krajině.  

To, co staví tento model šetrného hospodaření a spokojeného života do popředí všech jiných způsobů zemědělství, je především určité životní naplnění při této lidské činnosti a přirozená vyhlídka generačního předávání gruntu a s nimi i předání všech dosažených znalostí a zkušeností. To je naprosto nenahraditelný moment, který je třeba adekvátně podporovat. Celé společnosti se pak taková podpora zaručeně vyplatí a to vyváženou produkcí potravin se starostlivostí o kus krajiny, která je takovým farmám svěřená,“ řekl u příležitosti vyhlášení výsledků tohoto programu za rok 2020 předseda ASZ ČR Jaroslav Šebek.  

Asociace soukromého zemědělství ČR tímto děkuje kolegům sedlákům, kteří se nebáli do programu přihlásit a ukázat nejen to, čeho ve vztahu k přírodě na svých statcích dosáhli. Za faktem, že jsme je mohli široké veřejnosti hrdě představit, je skryto jejich nemalé úsilí a odhodlání.

Šárka Gorgoňová, ředitelka kanceláře ASZ ČR

O šestici oceněných farmářů: 

Přečteno: 302x