Třetí zlatý medailista v programu ASZ ČR Pestrá krajina 2020 - Statek Novotinky

Sdílejte článek
Třetí zlatý medailista v programu ASZ ČR Pestrá krajina 2020 - Statek Novotinky

Dalším zlatým medailistou v pořadí třetího ročníku programu Asociace soukromého zemědělství ČR Pestrá krajina, který byl vyhlášen na začátku února na online konferenci konané v prostorách nové auly na ČZU v Praze-Suchdole, je Petr Sýs a jeho Statek Novotinky (ASZ Benešov).

Třetí zlatý medailista v programu ASZ ČR Pestrá krajina 2020 - Statek NovotinkyÚtulná krajina Křemešnické vrchoviny, kde Středočeský kraj hraničí s Vysočinou, je místem, ve kterém naleznete vesničku Novotinky a v ní stejnojmenný statek číslo popisné 1 s rodinou Sýsových. Položení statku na mírné jižní stráni s rybníčkem, zahradami a stromovím včetně postavení původních budov je typické pro bývalé panské dvory. I tento hospodářský dvůr po desetiletí „zvelebovalo“ socialistické zemědělství natolik intenzivně, až dospěl k demoličnímu výměru. Vybydlený a zpustošený jej v roce 1986 objevil otec současného hospodáře, kterému padl do oka. Vzhledem k dezolátnímu stavu a vydanému rozhodnutí o demolici se mu statek podařilo poměrně snadno koupit. Na opravách zchátralých budov pak usilovně pracovala celá rodina.

Snem pana Sýse staršího bylo hospodaření, ale žádnou půdu neměl, proto ihned po převratu začal shánět zemědělské pozemky ke koupi a do pronájmu. Mimo půdy od drobných vlastníků se mu podařilo získat několik zpustošených panských dvorů i s pozemky.

Třetí zlatý medailista v programu ASZ ČR Pestrá krajina 2020 - Statek NovotinkyDnes hospodaří rodina na výměře okolo 1 000 hektarů zemědělské půdy, z toho 235 hektarů tvoří travní porost, zčásti využívaný jako extenzívní pastviny pro masný skot a koně. Nadmořská výška pozemků se pohybuje okolo 600 metrů, ale mírnější klima, přiměřenost vláhy a hlinitá půda zaručují pravidelnou uspokojivou úrodu, která má podíl na prosperitě statku. Na orné půdě produkuje statek Novotinky potravinářské obilí – pšenici, žito, ječmen a oves, také brambory, řepku, hrách, mák a další komodity včetně jetelovin. Při návštěvě překvapil hospodář hodnotitelskou komisi obrovskou nápaditostí a invencí. Jako prodejce moderní zemědělské techniky nemá daleko k půdoochraným technologiím, ať je to pásové setí přímo do strniště s podrýváním nebo třeba nová technologie „NO TILL“. Jejím základem je maximální využití více druhů meziplodin, půda je pak neustále chráněna rostlinným pokryvem, zlepšuje se její kvalita, schopnost zadržet vodu a bránit erozi. Návrat organické hmoty do půdy a prokypření kořenovým systémem meziplodin mimo jiné velmi prospívá pěstovaným plodinám a snižuje chemizaci.

Třetí zlatý medailista v programu ASZ ČR Pestrá krajina 2020 - Statek NovotinkySýsovi zatravněním nejsvažitějších ploch polí, vytvořením protierozních pásů a travních pruhů podél melioračních kanálů, potoků, a rybníků výrazně snížili erozi a zatížení agrochemikáliemi. Proto hodlají i v dalším období pokračovat v zatravňování svahů a problémových lokalit. Pro rodinu je příkladem hospodaření dřívějších statků, kde vedle ekonomického výsledku hrálo velkou roli zvelebování okolní přírody a krajiny. Proto i při vysoké, ale k přírodě šetrné intenzitě pěstování plodin nezapomínají na krajinu a postupně ji navracejí k původnímu obrazu a funkčnosti.

Půdní bloky zmenšují vysazováním stromořadí dlouhověkých stromů a obnovou cest. Na vhodných místech vysadili a obnovili několik vícedruhových remízků. V blízkém okolí dvora nově vytvořili několik vhodně do krajiny zasazených rybníků osázených stromy a keři. Rybníky jsou přesně na místech, kde by je člověk rád viděl, a která zaručují jejich plnou funkčnost po celý rok.

Třetí zlatý medailista v programu ASZ ČR Pestrá krajina 2020 - Statek NovotinkyNejbližší okolí statku sousedící s budovami osázeli Sýsovi stromy a keři, vytvořili 30arový lesoparčík  a stejně velký sad starých vysokokmenných ovocných odrůd. Na 2,7 hektarech je zaset víceletý medonosný úhor a v údolní nivě mezi rybníky ponechali 0,5 hektarů lužního lesíka samovolnému vývoji. V budoucnu zde chtějí ještě revitalizovat původní potůček a obnovit zanesené tůně.

Obě generace Sýsů záhy zjistily, že produkce a ochrana přírody se vzájemně nevylučují. „Domnívám se, že tvorba krajiny může zemědělství celkově více přinést než odebrat. Více, než další nesmyslná honba za zvyšováním produktivity chemizací a koncentrací. Zlepšení životního prostředí a tvorbu krajiny bych viděl jako svůj hlavní úkol do budoucna. Zemědělství nemůže být pouze továrna na laciné a často přechemizované poživatiny. Ukažme, že příroda a půda nám nejsou lhostejné a provádějme faktické, viditelné změny k lepšímu. Tím, kdo věci zlepšuje, jsme my – sedláci,“konstatoval současný hospodář s viditelným souhlasem otce zakladatele. 

Stanislav Rampas, člen hodnotitelské komise programu Pestrá krajina

 


Přečteno: 236x