Volby 2021: na co politické strany loví voliče mezi myslivci?

Sdílejte článek
Volby 2021: na co politické strany loví voliče mezi myslivci?

Ve dnech 8. a 9. října 2021 se budou po čtyřech letech konat volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Svět myslivosti při těchto příležitostech oslovuje politické strany a hnutí s potenciálem uspět ve volbách. Cílem je získat od nich stanoviska k otázkám podstatným pro myslivost a její další vývoj minimálně v příštím volebním období. Anketu jsme uspořádali i letos.

 

Při rozhodování, kterým politickým stranám a hnutím dát prostor, jsme vyšli z volebního modelu Centra pro výzkum veřejného mínění z července letošního roku a obeslali subjekty s preferencemi od 5 % výše. Jsou jimi:

- Aliance nespokojených občanů 2011 (ANO 2011)

- Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)

- Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)

- koalice Piráti a Starostové

- koalice Spolu (Křesťanská a demokratická unie – Čs. strana lidová, Občanská demokratická strana a TOP 09)

- Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Anketa se skládá z 12 otázek. Do uzávěrky zaslalo svá stanoviska hnutí ANO 2011, politické strany ČSSD a KSČM a koalice Piráti a Starostové a koalice Spolu. Hnutí SPD na otázky nezareagovalo.

Ministerstvo zemědělství (MZe) vypracovalo návrh novely zákona o myslivosti, který však Poslanecká sněmovna nestihla do konce volebního období projednat. Je vaše strana/koalice pro novelizaci myslivecké legislativy, a pokud ano, jaké jsou hlavní důvody?

ANO 2011 Vládní novela nebyla jen tak nějaká úprava, ale vydiskutovaný kompromis mezi MZe a všemi zainteresovanými subjekty včetně například Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v České republice, Hnutí DUHA, Agrární komory České republiky aj., na němž se pracovalo skoro dva roky. Mluvili jsme o tom s ministrem zemědělství Tomanem a zcela rozumíme kroku vrácení do druhého čtení. Zákon byl pod obrovským tlakem, kdy poslanci na něj „vypálili“ 71 pozměňovacích návrhů, které byly zcela neprodiskutované a některé šly naprosto proti sobě. Novelu chtěla „rozstřílet na kusy“ zejména ODS a další opoziční strany, které se řídí tím, co se píše v novinách a co jim říkají lidé z neziskovek. Zarazilo nás i stanovisko KDU‑ČSL, která tak ráda hovoří o českém venkovu, ale salvy pozměňovacích návrhů šly i od ní. Zejména nás překvapil pražský politik Jan Čižinský, který vystupoval velmi aktivně. Asi má problémy se škodnou na pražské Letné.

ČSSD MZe předložilo návrh novely zákona o myslivosti za účelem provedení úprav, jakými jsou například zavedení průkaznější kontroly ulovené spárkaté zvěře, lepší přizpůsobení početních stavů spárkaté zvěře prostředí, elektronizace systému evidence a komunikace a další. Návrh je využitelný i pro další období.

KSČM Ano, jsme pro novelizaci a také jsme podpořili odstranění některých sporných bodů při projednávání zákona o nepůvodních druzích. Nejsme ale pro novelu v současné podobě vládního návrhu, jenž zavádí nesmyslnou digitální mysliveckou evidenci, která by do praxe přinesla nemalé finanční náklady nejen ze státního rozpočtu, ale i od uživatelů honiteb. Skutečným důvodem k novelizaci je současná nevyhovující právní úprava myslivosti postavená na schvalování výše lovu zvěře mezi držiteli a uživateli honiteb, která se za 19 let neosvědčila. Důkazem je skutečnost, že přispěla ke zvyšování stavů spárkaté zvěře.

Piráti a Starostové Podporujeme vládní novelu. To, že pravděpodobně spadla pod stůl (ukáže se v září), považujeme za naprosto skandální politikaření – na novele se pracovalo přes dva roky, panovala na ní široká shoda. Od začátku říkáme, že pokud má vládní novela nedostatky, nejsou v tom, co v ní je, ale co v ní chybí. Každopádně na podpoře vládní novely byla široká shoda. Návrhy, vůči nimž se vymezovala ČMMJ, naopak většinovou podporu neměly. Odmítnutí vládní novely považujeme za mimořádně nešťastný krok, který poškodí naši krajinu, zvěř, ale zejména myslivce a myslivost.

Spolu Rozhodně jsme pro urychlenou novelizaci. Především je potřeba řešit problematiku škod působených zvěří, ale i další problémy naší myslivosti.

Je vaše strana/koalice pro zachování minimální zákonné výměry 500 ha pro vytvoření honitby, nebo pro její úpravu? Ve druhém případě pro jakou úpravu?

ANO 2011 Zcela podporujeme novelu zákona připravenou MZe. Ministr Toman velmi dbal na vyslyšení všech stran a tomu odpovídala i novela zákona. Jsme pro zachování velikosti honiteb tak, aby lov nebyl brzděn a komplikován.

ČSSD Podporujeme takové úpravy, jež povedou k hospodaření se zvěří na ploše, která odpovídá jejím biologickým potřebám. Pokud i nadále bude základní organizační jednotkou honitba, měla by těmto potřebám (rozměrům) odpovídat buď honitba sama, nebo jejich soubor.

KSČM Ano, jde skutečně o minimální výměru – současných 500 ha je vhodných například pro drobnou zvěř, ale nikoliv pro spárkatou. Pokud chceme se spárkatou zvěří rozumně hospodařit a udržovat ji v únosných početních stavech, je třeba tuto výměru spíše zvýšit, a to i s ohledem na etologii jednotlivých druhů zvěře. Tak tomu je v některých státech, jejichž právní normy nejsou postaveny pouze na vlastnictví, ale především na ochraně životního prostředí, jehož součástí je i zvěř.

Piráti a starostové Podporujeme možnost snížení na 250 ha za situace, že tato změna neovlivní současné honitby. Chápeme odpor myslivecké veřejnosti vůči tomuto kroku a souhlasíme s tím, že dokud nemáme funkční a fungující model oblastí chovu, jsou diskuse o zmenšování minimální výměry kontroverzní. Nastavení funkčního modelu oblastí chovu bude jednou z našich priorit v příštím volebním období.

Spolu Jsme pro to, aby za určitých podmínek byl možný vznik vlastních honiteb o výměře 250 ha, nicméně tento krok musí být učiněn v dalších souvislostech. Nelze to udělat jednoduše paušálně, musí to být promyšlená změna.

Uvažuje vaše strana/koalice o rozšíření či zúžení výčtu zvěře v zákoně o myslivosti? Pokud ano, o které druhy?

ANO 2011 Po volbách do Poslanecké sněmovny určitě znovu dojde k otevření zákona o myslivosti. Výčet druhů zvěře podle nás nebude tak obtížně řešitelný problém jako jiné otázky související se zákonem o myslivosti.

ČSSD O změně výčtu druhů zvěře MZe neuvažuje s výjimkou úprav spojených s implementací mezinárodních a evropských právních předpisů závazných pro Českou republiku. Jde například o rozšíření seznamu invazních nepůvodních druhů, což je řešeno vyhláškou stanovující druhy živočichů vyžadujících regulaci.

KSČM Tato otázka není pro fungování myslivosti prioritou, nicméně je třeba konstatovat, že určitá úprava je možná a byla by i vhodná. V současné době je například mezi druhy zvěře zařazen špaček obecný, který není myslivecky obhospodařován, tedy ani ze strany ochrany zvěře, ani ze strany jejího lovu. Primárně jde o věc ryze odbornou, nikoliv o politické rozhodnutí.

Piráti a Starostové Vzhledem ke zmíněné skandální sabotáži vládní novely zákona o myslivosti toto téma není v současnosti na stole. Budeme podporovat širokou diskusi o těchto změnách, ale konkrétní výčet druhů bychom nechali až podle výsledků těchto debat.

Spolu Současný stav je dostačující.

Hodlá se vaše strana/koalice zasadit o rozšíření způsobů lovu, nebo naopak o jejich zúžení – například zákazem či omezením některých dosud používaných způsobů lovu (například norování)?

ANO 2011 Vzhledem k tomu, že za posledních několik let neeviduje Státní veterinární správa žádný podnět k prošetření způsobu lovu norováním, nevidíme důvod tuto otázku otevírat. Několik fotografií kolujících na internetu nemůže být důvodem ke změně zákona, ale k zamyšlení, zda takto se zviditelňující jedinci patří do mysliveckých spolků. Těmto lidem je úplně jedno, co je v zákoně, a budou se nadále chovat nepřípustně, ať tam bude cokoliv.

ČSSD Již předložená novela zákona o myslivosti (schválená vládou v červnu 2020) obsahovala změny v zakázaných způsobech lovu. Pokud nastane vzájemná shoda všech zainteresovaných subjektů (myslivci, lesníci, zemědělci, vlastníci) v otevření zákona o myslivosti, bude potřebné přijmout i rozhodnutí o možných úpravách zakázaných způsobů lovu.

KSČM Určitě ano. Toto téma ale musí projít velmi rozsáhlou odbornou diskusí, na kterou v této anketě není prostor. Je však zcela zřejmé, že určitá úprava potřebná je, a to nejen z humánních důvodů, ale zejména s ohledem na rozvoj techniky lovu a nových technologií.

Piráti a Starostové Podporujeme omezení norování.

Spolu Určité úpravy jsou možné, například zákaz norování v době vyvádění mláďat, ale přinášet další restrikce není obecně cesta, jak zlepšit výkon myslivosti.

Mělo by v zákoně o myslivosti dojít k posílení pravomocí státní správy myslivosti, či naopak práv vlastníků honebních pozemků, nebo je současný stav dostačující?

ANO 2011 Právě vládní novela byl kompromis. Nejdříve by se měli domlouvat vlastník pozemků s uživatelem a teprve poté by měla nastoupit státní správa. Nikdy ovšem nedojde ke splnění podmínek všech, což by si měl každý uvědomit.

ČSSD Při tvorbě současného znění zákona o myslivosti v roce 2001 byla práva vlastníků honebních pozemků posílena a rozhodování o výkonu práva myslivosti bylo svěřeno do jejich rukou. V současnosti se bohužel ukazuje, že je potřeba zavést důslednější kontroly mysliveckého hospodaření v honitbách ze strany státu, aby bylo dosaženo dostatečné právní ochrany dalších zájmů státu a vyváženého prostředí (například v podobě obnovovaných lesů po kůrovcové kalamitě při zachování odpovídajících únosných početních stavů zvěře). Vládní návrh novely zákona o myslivosti pravomoci státu posílil. Státní lesnická politika pro další období (do roku 2035) počítá s reformou státní správy lesů a myslivosti.

KSČM Rozhodně jsme pro posílení pozice státní správy. V současné době má státní správa velice omezené pravomoci a z tohoto důvodu bohužel není schopna včas a účinně řešit některé problémy, například vysoké početní stavy některých druhů zvěře. Dnešní úprava sice dává určité možnosti, ale vzhledem ke složitosti správních řízení jsou takřka neproveditelné v krátké době. Existují případy, kdy se řízení o snížení stavů zvěře vede i více než tři roky, což k regulaci stavů rozhodně nepřispívá. Tento proces je třeba zjednodušit tak, aby byl efektivní.

Piráti a Starostové Systém by se měl celkově změnit, protože narážíme na omezené možnosti fungování státní správy myslivosti. Reformu této oblasti považujeme za jednu z klíčových otázek příštího volebního období (pro resort zemědělství).

Spolu Vzhledem k vysokým škodám působeným zvěří na lesních i polních pozemcích jsme pro posílení pravomoci hospodářů vedoucí k větší šanci těmto škodám bránit. Zároveň jsme pro posílení pravomocí státu, sjednocení výkonu státní správy v obcích s rozšířenou působností i v krajích a pro oblasti sčítání a kontroly počtu ulovené zvěře.

Podporovala by vaše strana/koalice zavedení tzv. saského modelu myslivosti, v němž by se honitby na státních pozemcích nepronajímaly, ale zájemci o lov by si mohli kupovat povolenky k lovu v těchto honitbách?

ANO 2011 Nepodporovala. Takzvaný saský model by mohl být uplatňován jen na zlomku území České republiky a neřešil by problém komplexně. Stejně to mají v Německu. Tento model není uplatňován ve všech 16 spolkových zemích našeho souseda, ale o tom se nikde nepíše.

ČSSD Problematika tzv. saského modelu je v České republice významově zkreslována, protože se využívá jako argumentace pouze v souvislosti s plánováním lovu ve státních honitbách a nepronajímáním státních honiteb. V nestátních honitbách je podstata u nás a v Sasku stejná. Určující je dohoda všech zásadních subjektů, tedy myslivců, hospodářů, lokální státní správy myslivosti a ochrany přírody. Jde totiž o soubor celé řady opatření a nástrojů, které jsou používány nejen v hospodaření se zvěří, ale například i v lesním hospodářství. V případě státních honiteb by přijetím takového modelu nemělo dojít k pouhé redukci početních stavů na základě prodeje povolenek k lovu, ale měl by se i nadále udržet systém komplexní péče o zvěř a prostředí, a to včetně podpory spolkové činnosti na venkově.

KSČM Nikoliv. O tomto modelu se sice hodně hovoří, ale ani ve spolkové zemi Sasko se neprokázal jeho účinek na snižování stavů spárkaté zvěře. Respektive nelze potvrdit, ani vyvrátit efektivitu tohoto systému.

Piráti a Starostové Ano. Stejně jako existuje u státních lesů omezená možnost pronájmu za účelem lesního hospodaření, mělo by se analogicky přistupovat k hospodaření mysliveckému. Považujeme to za důležitou změnu, ke které se ale musí dojít postupnými kroky.

Spolu Saský model již v České republice v podstatě existuje, a to u Vojenských lesů a statků a také v režijních honitbách. Jsme pro to, aby se myslivci mohli účastnit myslivosti v souladu s plánem lovu ve státních honitbách. Je to principiálně podobné, jako to mají například rybáři, kteří po zakoupení odpovídajícího povolení mohou v souladu s příslušnými pravidly rybařit na státních vodách.

Jak řešit situaci s neustále narůstajícími početními stavy spárkaté zvěře a škodami, které zvěř působí, zvláště v kontextu s obnovou rozsáhlých holin po kůrovcové kalamitě?

ANO 2011 Situaci zevrubně řeší vládní novela, která se věnuje přizpůsobení početních stavů zvěře stavu lesa a prostředí, aby les nebyl nadměrně poškozován. Stupeň poškození by měl být periodicky zjišťován Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů.

Dále vládní novela přišla s těmito opatřeními:

- Zavedla by kontrolu ulovené zvěře – elektronický systém evidence myslivosti, v němž by ulovený kus byl vyfotografován i s plombou, lov by byl průkazný a bez administrativy. Aplikace by odečetla plombu ze zásob uživatele a obratem by poslala informaci státní správě. Bylo by to pružné, levné, trvalé a efektivní.

- Obec s rozšířenou působností by namátkově kontrolovala fotografie z evidence, systém by kontroloval potenciální duplicitu fotek a varoval by před podvody; systém by též sestavoval roční vyhodnocení, varoval by při neplnění plánu lovu a podobně.

- Obec s rozšířenou působností by měla možnost sledovat průběžně plnění plánu lovu a při nesplnění by došlo k uložení sankce.

ČSSD V první řadě je potřeba sladit přístup mysliveckého hospodaření v podobě důslednějšího lovu spárkaté zvěře včetně možnosti kontrolovat pravdivost provedení lovu státem a zároveň využívat všechna dostupná lesnicko‑hospodářská opatření v ochraně lesa, a to včetně adekvátní hospodářské úpravy.

KSČM Na prvním místě je nutné uvést, že za kůrovcovou kalamitu nemůže zvěř, ale vlastníci lesů, kteří porušením právních předpisů k této situaci podstatným způsobem napomohli. Nárůst stavů spárkaté zvěře je však třeba jednoznačně zastavit a následně tyto stavy i snížit. Tím se ale zase dostáváme zpět k otázkám číslo 1, 2, 4 a 5.

Piráti a Starostové Základem je připustit si, že v řadě lokalit naší země problémy s přemnoženou zvěří reálně existují, a nesnažit se to nesmyslně bagatelizovat. Důležité je umožnit lokální opatření cílená na konkrétní oblasti a do řešení více zapojit kraje. Jako žádoucí se jeví také posílení role vlastníka či pachtýře pozemků, založené na koordinaci s mysliveckými hospodáři a v intencích zákona o myslivosti (splnění všech zákonných požadavků pro lov a soulad s plány lovu). Součástí toho by mělo být i skutečné převzetí odpovědnosti (včetně finanční) za škody způsobené spárkatou zvěří ze strany mysliveckých hospodářů v intencích zákonných povinností.

Spolu Nárůst stavů spárkaté zvěře je potvrzením toho, že beze změny současného systému se škody působené zvěří budou nadále zvyšovat. Je třeba umožnit vlastníkům honebních pozemků, aby se sami více zapojili do myslivecké činnosti, pokud splní příslušné podmínky, které je třeba upravit. Mají zbrojní průkaz, lovecké oprávnění a pojištění.

V souvislosti se šířením vlka v Evropě dochází v posledních letech i k postupnému osídlování České republiky touto velkou šelmou. Vzhledem ke zvyšujícím se stavům vlků každoročně narůstají náhrady jimi způsobených škod především chovatelům hospodářských zvířat. Jaký názor má vaše strana/koalice na management vlka – nezasahovat do vývoje, nebo přistoupit k regulaci početnosti vlků?

ANO 2011 Kvůli tlaku ekologických organizací je vlk přísně chráněn, ale nikdo se na to nezeptal chovatelů hospodářských zvířat a zvěře. Vlk se velmi rychle množí, jeho populace může růst až o 35 % za rok. Škody chovatelů hospodářských zvířat jsou značné a roste jejich frustrace z bezmoci v souvislosti s ochranou jejich stád a přísnou ochranou vlka. Ta by neměla být brána jako dogma. Je nutné pohlížet na celou věc komplexně, ne tak, že nám do našich lesů přibylo další roztomilé zvířátko. Vlk je predátor, který působí škody, a takto je třeba k němu přistupovat. Je třeba otevřít diskusi o tom, jestli je bezpodmínečná ochrana vlka na celém evropském kontinentu žádoucí. My rozhodně nejsme proti přítomnosti vlka na území České republiky, ale je nutné nastavit pravidla, kde a v jakém množství bude žít.

ČSSD Každý druh živočicha včetně zvěře je plnohodnotným článkem potravního řetězce. V případě velkých šelem vypadává v důsledku současné zvýšené ochrany přírody přirozený nepřítel – člověk, který pro ochranu svých zájmů dříve zasahoval do početnosti populace. V mnoha státech Evropy se ukazuje, že přístup nepřiměřené ochrany je problematický (například v Itálii, Francii a postupně i v Německu). Situaci je potřeba začít řešit nastavením konkrétních pravidel a podmínek, kdy začít s regulací druhu, aby se neopakoval scénář s kormoránem velkým, vydrou říční nebo bobrem evropským.

KSČM Vlk je bezpochyby součástí přirozeného ekosystému, ale ten v České republice jako v hospodářsky využívané kulturní krajině již dlouhou dobu není, a proto je třeba zvážit, kde by měl být vlk žádoucí, a kde je naopak potřeba jej redukovat. Části oblastí jako Krkonoše či Beskydy jsou určitě vhodné k tomu, aby tam vlk mohl být. To se ale již nedá říci například o Českém středohoří nebo o Polabské nížině, kde je prostředí pro vlka nevhodné. Ohledně náhrad za škody lze konstatovat, že nemůže být poskytnuto dostatečné odškodnění za to, když někdo přijde například o stádo ovcí, které chová spoustu let, a dlouholetá práce tak přijde vniveč, nebo případně o nějaký hobby chov, k němuž má citový vztah. Pokud jde o další případy, jakými jsou ztráta domácího mazlíčka, případně loveckého psa, nedostane majitel vůbec nic, což rozhodně není správné.

Piráti a Starostové V tuto chvíli jsme proti odstřelu. Jsme pro to, aby došlo ke zjednodušení a zrychlení vyplácení kompenzací za škody, a především aby všichni chovatelé mohli dosáhnout na dotaci na preventivní opatření (ploty, psi atd.), aby tyto finance na prevenci byly rozšířeny a aby se zjednodušila administrace programů Státního fondu životního prostředí České republiky a tyto finance byly dostupné i pro malé chovatele.

Spolu Je nutné přistoupit k citlivé regulaci za úzké spolupráce s Ministerstvem životního prostředí a ochránci přírody. Ostatně s tím počítá i plán péče o vlka v České republice a je třeba začít ho naplňovat v praxi.

Co navrhuje vaše strana/koalice pro řešení konfliktních situací vyplývajících z růstu početnosti a šíření chráněných druhů živočichů, jako jsou bobr, vydra nebo kormorán?

ANO 2011 V tomto volebním období se díky nám například podařilo prosadit vyplácení náhrad rybářům za škody způsobené kormoránem. Do budoucna by ale měly tyto kalkulace rozhodně přijít dříve, než se rozhodneme opět ukázat prstem na další druh, který budeme chránit. Opět je to o debatě, kde a v jakém množství budeme toto tolerovat.

ČSSD Současné plány péče orgánů ochrany přírody o zmíněné druhy živočichů jsou (pokud tedy vůbec existují) nepružné a je potřeba zavést efektivní a systematické hospodaření, včetně možnosti regulace početních stavů. V případě hospodářských škod je zapotřebí ponechat financování náhrady škod způsobených takto chráněným živočichem v rozpočtu ochrany přírody společně se zjednodušením administrativních podmínek poskytnutí náhrady.

KSČM Především důkladný monitoring dynamiky populací těchto druhů a průběžné vyhodnocování škod. Na základě výsledků monitoringu by se mělo případně přistoupit k určitému omezení ochrany a redukci některých druhů, aby nedošlo k jejich přemnožení, což by v budoucnu představovalo podobný problém, jaký dnes již někde existuje zejména v souvislosti s kormoránem.

Piráti a Starostové U druhů migrujících přes území více států je nezbytné hledat řešení na úrovni Evropské unie. U druhů žijících na území České republiky je klíčové smysluplné nastavení kompenzací škod a otevření vážné diskuse o budoucím managementu chráněných druhů.

Spolu Zvážit početnost populací na území České republiky, množství škod jimi působených, výši vyplacených náhrad a následně ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí vypracovat citlivé podmínky managementu jednotlivých druhů.

Zvyšuje se obava z opětovného zavlečení afrického moru prasat (AMP) na území České republiky. Pokud by k tomu došlo, která opatření by vaše strana/koalice prosazovala (podpora lovu ze strany státu vyplácením zástřelného, podpora výcviku specializovaných loveckých psů k vyhledávání kadáverů apod.)?

ANO 2011 Státní veterinární správa má ze Zlínska dostatečné zkušenosti s tím, jak se vypořádat s AMP. V tomto ohledu jsme šli příkladem jiným členským státům EU, za což patří Státní veterinární správě poděkování. Nutno však dodat, že bez koordinace všech složek státu, kraje, myslivců a dalších občanů by takového úspěchu nebylo dosaženo. A zcela určitě k němu napomohlo i vyplácení zástřelného.

ČSSD Reálně může šíření AMP zásadně omezit jen minimalizace stavů černé zvěře na území České republiky. Všechna účinná opatření a nástroje, které mohou přispět k eliminaci šíření této choroby, jsou obsaženy v mimořádných veterinárních opatřeních. Specializovaný výcvik psů na vyhledávání kadáverů je ve své podstatě dlouhodobá a nákladná záležitost. Pro tento účel je možné využít lovecky upotřebitelné psy držené v honitbě. Zástřelné bezesporu patří mezi motivační nástroje, ale nefunguje dlouhodobě.

KSČM Spíše než vyplácet zástřelné je třeba investovat do ochrany chovů hospodářských zvířat a pokud možno zabezpečit, aby se toto virové onemocnění do nich nedostalo. Zástřelné a podpora výcviku psů představují dobrou motivaci, ale nesmějí se změnit v pouhé finanční příjmy pro uživatele honiteb. Takové podpory musejí být směrovány ke skutečnému lovci či vůdci psa.

Piráti a Starostové Řešení zavlečení AMP v minulosti považujeme za příkladné. Pokud by se mor znovu objevil, budeme podporovat co nejrychlejší postup založený na koordinované spolupráci veterinářů, myslivců a státních složek. Vedle opatření uvedených v otázce budeme podporovat maximální využití moderních technologií pro mapování výskytu prasat divokých a šíření moru.

Spolu Je především nutné důsledně dodržovat nařízení Státní veterinární správy o lovu černé zvěře bez ohledu na pohlaví a věk. Vyplácení zástřelného za prokazatelně ulovený kus včetně podpory výcviku psů je určitě dobrá cesta. Česká republika je jediný stát na světě, který dokázal na svém území AMP zvládnout. Máme dostatek poznatků, jak postupovat.

Pomohla by vaše strana/koalice zjednodušit přímý prodej zvěřiny od myslivců koncovým zákazníkům? Pokud ano, jakým způsobem?

ANO 2011 Pokud máme správné informace, tak v některých regionech prodejny fungují a například na portálu www.zlesanastul.cz se dá zvěřina objednat a následně vyzvednout. Rozhodně je to dobrý úmysl, který podporujeme.

ČSSD Zvěřina patří mezi zdravé potraviny, které přispívají k obohacení jídelníčku. Je vhodné podpořit její tuzemský prodej koncovým zákazníkům přímo z honitby, díky čemuž lze předpokládat snížení konečné prodejní ceny pro spotřebitele a dostupnost čerstvé zvěřiny na českém trhu. V tomto směru již byla učiněna řada kroků, například byl umožněn přímý prodej zvěřiny uživatelem honitby či prostřednictvím webů, které nabízejí dělenou zvěřinu. Nyní je třeba udržet a rozvíjet informační a osvětovou kampaň směrem k veřejnosti, aby každý zájemce o zvěřinu byl schopen najít „svého přímého dodavatele“ (obdoba prodeje ze dvora u mléka, masa, ovoce a zeleniny).

KSČM Ano, pomohla by. Především další změnou legislativy a podporou propagace, jelikož jde o velice kvalitní potravinu.

Piráti a Starostové Ano. Důležité je podpořit budování „bouráren“ splňujících hygienické předpisy, propagaci zvěřiny a také její širší využití ve veřejném stravování (školy, nemocnice, sociální ústavy atd.).

Spolu Je třeba více podpořit prodej zvěřiny koncovým zákazníkům, a to jak formou investičních podpor pro její zpracování a skladování, tak hledáním cest k využití většího podílu zvěřiny například ve veřejném stravování, kde jsou stát, obce a kraje zřizovateli.

Jak by vaše strana/koalice podpořila zvyšování druhové pestrosti v zemědělské krajině, což je prospěšné nejen pro zvěř, ale pro všechny živočichy? Je současný systém dotací těchto aktivit ze strany státu dostačující?

ANO 2011 Vždy je co zlepšovat, ale domníváme se, že naše krajina na tom není v pestrosti tak zle, jak se mnohdy píše. Ministerstva zemědělství a životního prostředí podporují tvorbu remízků, tůní, krajinných prvků, biopásů, obnovu cest a zakázala půdní bloky nad 30 ha oseté jednou plodinou. Podle posledních informací o výsledcích jednání o Společné zemědělské politice se v následujících letech bude dbát na pestrost ještě mnohem více než dosud. Nutno podotknout, že i dnes jsou zemědělci částečně finančně motivováni například k tomu, aby části trvalých travních porostů sklízeli až na konci léta, a zabránili tak úhynu některých druhů při sklizni (chřástal, modrásek aj.).

ČSSD Dotace do zemědělství představují finanční prostředky z veřejných zdrojů. Je potřeba, aby tyto investice přinášely celou řadu pozitivních dopadů do krajiny, a to nejen v ohledu „pouhého produkčního obhospodařování půdy“. Do budoucna je nezbytně nutné podmínit vyplácení dotací do zemědělství, a to včetně přímých plateb, i krajinotvornými kritérii tak, aby se přispělo k podpoře druhové pestrosti nejen rostlin, ale i živočichů. Protože v České republice máme lesnatost 34 %, je třeba v pestrosti krajiny, a tedy podpoře biodiverzity cíleně/plošně podporovat i vlastníky lesů.

KSČM Zemědělci mají spoustu povinností – například dodržování velikosti půdního bloku, střídání plodin, využívání greeningu. Současně s tím mají i možnosti čerpat „envirodotace“. Je spíše otázkou, proč je druhová pestrost na současné úrovni, tedy ne na takové, na jaké by měla být. Minimálně bychom se měli v tuto chvíli více zaměřit na vyhodnocení toho, zda jsou příslušné dotace využívány tak, jak by měly být využívány. Pokud takto využívány jsou, ale není to dostačující, je třeba systém přehodnotit a postupně změnit, aby byl funkční.

Piráti a Starostové Současný systém dotací považujeme za nesprávně nastavený (z celé řady důvodů, nejen kvůli dopadům na krajinu). Prosadíme užší spolupráci mezi Ministerstvy zemědělství a životního prostředí – spolutvorbu podmínek zemědělské dotační politiky, plán revitalizace krajiny a adaptačních opatření na změnu klimatu.

Provedeme digitalizaci a sjednocení podkladů správy a údržby krajiny do veřejného portálu. Základní zemědělské dotace podmíníme setím meziplodin pro krmné účely i zelené hnojení, které omezí erozi půdy a pomohou zadržet vodu v krajině. Zajistíme, aby opatření Společné zemědělské politiky skutečně podporovala adaptaci na klimatickou změnu a biodiverzitu (včetně více ohrožených cílových druhů), krajinotvorbu (například agrolesnictví), neproduktivní prvky (krajinné pásy, úhory, biopásy) na minimálně desetině zemědělské půdy.

Dále chceme, aby „ekoplatby“ cílily hlavně na provedená opatření, nikoliv plošně, a aby do roku 2030 hospodařili ekologičtí zemědělci alespoň na čtvrtině zemědělské půdy s důrazem na ornou půdu.

Spolu Zásadní dlouhodobou změnou je rychlejší realizace pozemkových úprav, které přispívají k vyšší biodiverzitě a pestrosti krajiny. V rámci dotací Společné zemědělské politiky musíme nastavit opatření tak, aby motivovala zemědělce k větší pestrosti osevních postupů a krajinných prvků.

Anketa vyšla ve Světě myslivosti č. 9/2021.

Zdroj: Svetmyslivosti.cz

Přečteno: 209x