Jak obnovit pestré a stabilní lesy

Sdílejte článek
Jak obnovit pestré a stabilní lesy

Přinášíme usnesení organizací spolupořádajících seminář „Škody zvěří v kontextu povinností OLH a možností menších vlastníků lesů“, který proběhl dne 19. 10. 2021.

Východiska:

 • Při současných nadměrných početních stavech spárkaté zvěře, které na většině území ČR brání odrůstání přirozené i umělé obnovy, není možné obnovit pestré a stabilní lesy. Nyní vše umocňuje i klimatická změna a kůrovcová kalamita, jejichž důsledkem je výrazný nárůst nutné obnovy lesa. Nestabilita lesů ohrožuje plnění všech jejich funkcí.
 • Problém není možné řešit dalšími a dalšími oplocenkami nebo jinými druhy umělé ochrany. Je to neúnosně drahé, nesystémové a provozně nezvladatelné. Řešit se musí základ problému všude tam, kde není rovnovážný stav a kde způsob mysliveckého hospodaření výrazně omezuje vlastníka lesa v prosazování legitimních způsobů lesnického hospodaření.
 • V důsledku neúnosného poškozování lesa zvěří dochází k neobhajitelnému maření úsilí i finančních prostředků, včetně veřejných.
 • Pozice menších vlastníků lesů neposkytuje přímé možnosti efektivně řešit nadměrnou početnost zvěře a škody. Většinou nemají odborné zastání a proto ani neuplatňují škody a nepodávají podněty státní správě. Velcí vlastníci s vlastními honitbami či s majoritou v honebních společenstvech jsou součástí problému, ale k jeho řešení mají reálné možnosti.
 • Státní správa až na čestné výjimky sama od sebe nekoná, ač takovou povinnost ze zákona má.
 • Uživatelé honiteb, zejména společenstevních, bez přímé vazby na lesnické hospodaření na konkrétních pozemcích, zpravidla nemají důvod ani vnitřní motivaci stavy zvěře snižovat.
 • S ohledem na migraci lze početnost zvěře řešit jen na větším území, v souboru na sebe navazujících honiteb.
 • Platný zákon o myslivosti v řešení tohoto problému selhal a důsledkem je nadále narůstající početnost zvěře i nepřiměřeného poškozování lesů.

Spolupořádající organizace opakovaně apelují na naléhavou nutnost těchto legislativních změn:

 • Výše lovu všech druhů vyskytující se zvěře musí být odvozovány od objektivně a nezávisle zjišťovaného stavu lesa.
 • Základní povinností uživatelů honiteb je udržování stavu rovnováhy lovem, při respektování základních sociálních vazeb zvěře, věkové struktury a poměru pohlaví. Plnění této povinnosti musí být ověřitelné, kontrolované a vynutitelné státní správou.
 • Přiblížit právo lovu vlastníkům pozemků, kteří na pozemcích hospodaří, a snížit minimální výměru vlastních honiteb na 250 ha.
 • Management populací volně žijící zvěře jako součásti ekosystému je s ohledem na migraci a sezónní využívání území možné řešit oblastmi chovu.
 • Umožnění lovu bio pásy či pásy nízko rostoucích plodin při styku hranice lesa a polí v šíři minimálně 10 m.

Spolupořádající organizace upozorňují, že problém je nutno řešit neodkladně. Menším vlastníkům proto doporučují a dotčené subjekty vyzývají, aby do doby, než dojde k přijetí nové legislativy, bylo maximálně využíváno alespoň stávajících možností:

 • OLH při zjištění nadměrného poškození obnovy upozorní vlastníka na neúnosné škody zvěří. V případě postižení i širokého okolí současně oznámí OSSL nadměrný výskyt škodlivého činitele.
 • Vlastník lesa v případě, že není schopen dospět k nápravě jiným způsobem, navrhne OSSL snížení stavu zvěře.
 • OSSL okolnosti návrhu prověří a v případě jeho oprávněnosti musí podat návrh na snížení stavu zvěře OSSM.
 • OSSM zahájí řízení, okolnosti prověří místním šetřením a při jejich potvrzení uloží snížení stavu zvěře, v případě potřeby i v sousedních honitbách.

Spolupořádající organizace vyjadřují vůli spolupracovat na řešení problému (na svých stránkách zveřejní vzory podání a doporučené postupy a budou je aktualizovat v návaznosti na zpětnou vazbu od vlastníků, kteří se budou svých práv domáhat) a na iniciování změny mysliveckého zákona s cílem dosažení rovnováhy mezi stavy spárkaté zvěře a stavem lesních porostů při zachování myslivecké etiky a tradic a při potřebném větším zapojení vlastníků lesů a zemědělců.

Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR

Ing. Milan Hron, předseda Pro Silva Bohemica

Ing. Jiří Pohan, předseda České komory odborných lesních hospodářů

Ing. Jiří Svoboda, předseda Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR   

 

Přečteno: 774x