Katalog přírodě blízkých opatření pro zadržení vody v krajině

Sdílejte článek
Katalog přírodě blízkých opatření pro zadržení vody v krajině

Tento katalog přírodě blízkých opatření na zadržení vody v krajině připravený Výzkumným ústavem vodohospodářským představuje metodickou pomůcku pro návrhy systému opatření při adaptaci území na projevy extrémních hydrologických situací – především sucha a povodní. Obsahuje vzorová opatření a měl by napomoci k jednotnému přístupu při přípravě, návrhu a zpracování účinných systémů opatření v rámci uzavřeného hydrologického celku. Zahrnuje plošná a organizační opatření na zemědělské půdě, jako i agrotechnická a biotechnická opatření, např. založení ochranných hrázek/důlků v meziřadí, budování zasakovacích pásů, příkopů, teras a větrolamů. Opatření pro lesy se soustředí především na budování polyfunkčních lesů s rozmanitou dřevinnou skladbou a podporu agrolesnických opatření. Katalog je určen pro zpracovatele studií proveditelnosti, projektanty pozemkových úprav, zástupce státní správy a samosprávy a v neposlední řadě i pro zemědělskou a širokou odbornou a laickou veřejnost.

Přečteno: 493x