Zásadní připomínky ASZ ČR ke Strategickému plánu SZP

Sdílejte článek
Zásadní připomínky ASZ ČR ke Strategickému plánu SZP

Minulý pátek proběhlo jednání k aktualizovanému návrhu Strategického plánu SZP 2021 - 2026, kterého se za ASZ ČR zúčastnil místopředseda této stavovské organizace Jan Štefl. Na základě tohoto jednání Asociace opět odeslala zásadní připomínky k plánovanému nastavení Společné zemědělské politiky na národní úrovni, které odpovídají našim dlouhodobým stanoviskům.

Připomínky Asociace soukromého zemědělství ČR k návrhu financování Strategického plánu SZP 2021 - 2027 představenému dne 19. 11. 2021

 • V rozporu s cíli Společné zemědělské politiky v České republice od roku 2013 neroste, ale naopak navíc prokazatelně každoročně klesá podpora menších zemědělských podniků a rodinných farem. Z údajů FADN jednoznačně vyplývá, že v posledních letech jsou podnikům právnických osob vypláceny provozní podpory o téměř 20 % vyšší, než jsou vyplácené provozní podpory pro podniky fyzických osob, které jsou převážně těmi menšími podniky. Tento trend proto důrazně požadujeme změnit a napravit především výrazným posílením rozpočtu platby na první hektary (tzv. redistributivní platby) nad aktuálně navrhovaných 10 % rozpočtu přímých plateb, což je povinné minimum stanovené Evropskou komisí. Požadujeme proto vyčlenit 30 % finančních prostředků z prvního pilíře na tuto platbu, tj. na platbu na prvních 150 ha pro všechny zemědělce bez degresivity těchto plateb dle posledního návrhu Strategického plánu.
 • Nesouhlasíme s vyplácením nákladů na opatření Základní ošetřování trvalých travních porostů z I. pilíře, protože tato skutečnost poškozuje naprosto všechny zemědělce tím, že jim snižuje ekoplatbu o cca 649 Kč/ha, tj. o více než 30 % oproti současnému období.
 • Nesouhlasíme s objemem peněz navrhovaných na SOT na jednotlivé sektory v I. pilíři, s jejich výší, určením a zdůvodněním účelu a způsobu jejich využití. Nesouhlasíme s převodem na navrženou intervenci v sektoru nosnic ve výši téměř 1,17 miliardy Kč a na intervenci v sektoru okrasných rostlin ve výši přes 10 milionů Kč a v navrhované výši pro ovoce, zeleninu a víno. Tyto intervence považujeme za zcela neodůvodnitelné, nedostatečně účinné a nepřiměřené i vzhledem k tomu, že jdou na úkor plateb pro všechny ostatní zemědělce a zemědělské sektory, kterým snižují přímé platby zhruba o 241 Kč/ha.
 • Důrazně požadujeme zavedení sledování a kontroly majetkové propojenosti všech zemědělských podniků s tím, aby tyto podniky již nebyly zvýhodňovány pří čerpání jak provozních, tak i investičních podpor na úkor nerozdělených podniků jednoho vlastníka tak, jak je tomu v současném programovacím období. Majetkovou propojenost požadujeme sledovat pouze na majitele – rodné číslo, a nikoliv na osoby blízké.    
 • Požadujeme zavedení degresivity, tj. postupného snižování přímých plateb BISS, od 60 000 EUR a jejich následné zastropování na podnik jednoho majitele ve výši 100 000 EUR bez možnosti odpočítávat mzdové náklady s tím, že tyto finanční prostředky budou převedeny na navýšení finanční obálky pro ozelenění – ekoschémata a pro ANC oblasti. Vzhledem k tomu, že předmětem degresivity a zastropování plateb nebudou platby na ozelenění (ekoschémata), platby na citlivé komodity a platba pro mladé zemědělce, nebude prováděn odpočet mzdových nákladů pro účely zastropování plateb. Aplikace těchto dvou opatření (s výše navrhovanými parametry) se při současném zavedení maximální podpory na redistributivní platbu dotkne v reálných číslech jen poměrně omezeného počtu podniků s velkou výměrou a ve svém výsledku bude velmi pozitivně působit na celý sektor. Tím se zvětší prostor k řešení hlavních negativních trendů v českém zemědělství, jejichž příčina právě vychází z významné části z dosavadního do budoucna neudržitelného modelu vyplácení přímých plateb.
 • Nesouhlasíme s převodem jakýchkoliv finančních prostředků z I. do II. pilíře, kromě části finančních prostředků ve výši 1 % (z celkem 3 % určených pro mladé) pro mladé začínající zemědělce.
 • Požadujeme vyčlenění 2 % z obálky přímých plateb přímo na platbu pro mladé zemědělce a vyplácení podpory na prvních 100 ha ve výši minimálně 6 800 Kč/ha.
 • Podpory příjmů vázaných na produkci (VCS) požadujeme vyplácet přímo na VDJ všech přežvýkavců bez rozdílu věku, kategorie či využití, dále na bílkovinné plodiny, chmel, škrob, ovoce a zeleninu.
 • Nesouhlasíme ani při kofinancování II. pilíře ve výši 35 % s tím, aby se snížily platby pro ANC oblasti o navrhovaných 15 %. Naopak požadujeme navýšení těchto plateb přesunem finančních prostředků z navržené podpory pro DŽPZ v chovu prasat a z podpor na vakcinaci drůbeže.
 • Žádáme o přesun finanční prostředků z Národních dotací na posílení kofinancování II. pilíře především z Nákazového fondu, z dotací určených výhradně pro zpracovatelské podniky s více než 250 zaměstnanci a z dotací na DŽPZ v chovech prasat a drůbeže.
 • Vzhledem ke stále se prohlubujícímu počtu mladých zemědělců požadujeme i při míře kofinancování 35 % naplnit obálku pro mladé začínající zemědělce ve II. pilíři na částku minimálně 98 milionů EUR.
 • Žádáme o navýšení míry kofinancování II. pilíře na minimálně 45 % s tím, že toto navýšení prostředků bude směrováno na navýšení podpory v oblastech ANC, navýšení podpor pro ekologické zemědělství o 20 - 30 % a na naplnění obálky pro investice do zpracování zemědělských produktů, především v souvislosti s krátkými dodavatelskými řetězci.
 • Požadujeme zavést u všech investičních podpor ve II. pilíři maximální limit na projekt 15 mil. Kč namísto navrhovaných limitů na úrovni 30 a 50 mil. Kč a maximální míru podpory 50 %.
 • Požadujeme financovat titul Pozemkové úpravy nadále ve stejném objemu finančních prostředků tak, jak tomu bylo v tomto končícím rozpočtovém období.
 • Požadujeme ekonomické zdůvodnění VCS na komoditu cukrová řepa.
 • Nesouhlasíme s podmínkou vyplácet VCS na masná telata až od stáří 4 měsíců. Tento limit stáří telat požadujeme snížit na 1 měsíc, protože je dostatečný a neomezuje převody a obchod se zástavovým skotem.
Přečteno: 642x