V čem spočívá zákeřnost současného návrhu Strategického plánu pro zemědělce, ale i pro novou vládu?

Sdílejte článek
V čem spočívá zákeřnost současného návrhu Strategického plánu pro zemědělce, ale i pro novou vládu?

Proč je správné a jednoznačně zcela nezbytné odmítnout snížení přímých plateb pro všechny zemědělce o 1000 Kč/ha a současně zavést redistributivní platbu ve výši 30 % na prvních 150 ha pro všechny zemědělce? (Vizte, prosím, výpočty níže).

Agrární komora, která se ve vztahu ke Strategickému plánu (SP) již pravděpodobně rozhodla zastupovat pouze zájmy agroholdingů, ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství neustále vytrvale prosazuje řešení SP na nové pětileté období v původním znění pouze s drobnými a spíše jen technickými změnami.

Tento Strategický plán je ale v současnosti připraven (a především i přidělením peněz do jednotlivých vybraných obálek navržen) hlavně pro účely do budoucna ještě větší finanční podpory převážně velkých agroholdingových struktur. Velmi zarážející v této souvislosti je skutečnost, že toto vše Agrární komora neváhá prosazovat a podporovat dokonce již i na úkor významného finančního poškození většiny svých členů, zemědělských podniků, kteří  hospodaří na výměrách do 1500 ha. O podpoře nejmenších už vůbec nemluvě.

Velmi významným problémem jsou způsoby a účel rozdělování peněz z II. pilíře, kam je nyní ve srovnání se současným programovacím obdobím přiděleno ročně o 60 % finančních prostředků více (z původních 12 miliard Kč se navyšuje na 19,6 miliard tj. o 7,6 miliardy Kč), přičemž jednotlivé dotační obálky zde zůstávají prakticky úplně stejné jako v současném období, pouze s tím rozdílem, že se podstatně navyšují příděly peněz především ve velké míře do sektorů chovů prasat a drůbeže. Rozhodující dotace do přírodně znevýhodněných oblastí ANC zde zůstávají úplně stejné jako je tomu v současném období (tj. nenavyšují se vůbec), dotace do ekologického zemědělství se v druhém pilíři sice navýší o něco více než o 5 %, ale naproti tomu se o podstatně vyšší částku sníží dotace na základní údržbu trvalých travních porostů (z 2411 Kč na 2140 Kč/ha), která je navíc ještě i přesunuta na financování z I. pilíře. Z agroenvidotací se navyšuje prakticky pouze objem peněz na biopásy, na biopásy mezi bloky o výměrách do 30 ha apod. O skutečnosti, že MZe a Agrární komora odmítají za této situace zdejšího podstatného navýšení objemu finančních prostředků platit údržbu travních porostů z tohoto II. pilíře už ani nemluvě. Proč to však dělají, je zřejmé ve vyčíslení níže. Jejich heslem nejspíše je: každou korunu pro agroholdingy je potřeba urvat za každou cenu a od kohokoliv.

Nejvýraznější negativní finanční dopad dotací na všechny zemědělské podniky se ale odehrává v I. pilíři - a to v prvé řadě tím, že se bude z I. pilíře nově financovat již zmíněná údržba travních porostů, různé především marketingové dotace, organizace společných trhů a podpora precizního zemědělství. Toto vše ale ubere všem zemědělcům nenávratně ve srovnání se současným dotačním obdobím z greeningové platby (nový název ekoschéma I. pilíř) a z přímých plateb celkem 1000 Kč/ha.

A kam vlastně „jdou“ tyto peníze? Jsou to totiž prostředky, které se tímto ušetří účelově z II. pilíře ještě navíc oproti již výše uvedenému navýšenému kofinancování o 60 %, tj. o 7,6 miliardy Kč!  A tato operace navíc přidá do již navýšeného II. pilíře ještě 3,5 miliardy Kč na další přerozdělení pro agroholdingy. Proč pro agroholdingy? Protože se především například ve srovnání s rokem 2016 navyšují celkové provozní podpory do sektorů chovu prasat, který v ČR provozuje z 90 % pouze 150 velkochovatelů, a drůbeže, kde je tomu obdobně, a to z několika stovek milionů korun na více než 1,5 miliardy Kč (dokonce až na více než 3 miliardy Kč, pokud sem započteme i podpory z národních dotací do těchto sektorů).     

Dalším negativním dopadem na všechny menší a střední zemědělce v kategorii 200 - 1500 ha má současné zavedení pouze 10% nebo 12% redistribuce, ač se na první pohled může zdát, a to zejména u podniků 800 - 1500 ha, že nižší redistribuce bude i pro tyto podniky výhodnější.

Opak v tomto systému je pravdou. Navíc v kombinaci s předchozím snížením přímých plateb o výše uvedených 1000 Kč/ha tak, jak to do současného Strategického plánu naordinovala Agrární komora, je tento návrh pro tyto „menší“ zemědělce do 1500 ha v dalších souvislostech až devastační. Nemluvě už o tom, že tato kombinace nepřinese českému zemědělství nic nového ani dobrého, protože jen naprosto minimálně navýší provozní dotace nejmenším podnikům do 150 ha (například podnik 100 ha dostane při tomto systému navíc oproti současnosti ročně pouze 15.000 Kč), nepodpoří už ale ve svém výsledku nijak významně (oproti současnosti) žádné citlivé komodity a dokonce ohrozí či přispěje ke snížení životaschopnosti podniků ve velikostní kategorii 100 – 1500 ha. Přispěje k tomu především tím, že jim sníží oproti současnosti provozní dotace a nebude reflektovat již nyní nižší čistá přidaná hodnota - ČPH/ha (tj. ten zisk/ha sloužící k úhradě veškerých mzdových nákladů, úroků a pachtovného) těchto podniků ve srovnání s podniky o výměrách především nad 2000 ha, jejichž ziskovost je o 20 – 40 % vyšší (tj. o 2000 - 4000 Kč/ha) než u menších kategorií podniků, jak zcela jednoznačně potvrzují údaje a výstupy ÚZEI a FADN.

Ve světle uvedeného proto ASZ ČR navrhuje toto řešení, které se dá ještě do doby odeslání SP stihnout:  Nezkracovat přímé platby o zmiňovaných 1000 Kč/ha a současně zavést redistributivní platbu ve výši 30 %.

Jde o jednoznačně nejlepší variantu a to pro nejenom na podporu životaschopnosti všech menších a nejvíce ekonomicky dle ÚZEI ohrožených zemědělských farem s výměrou do 1500 ha. Zavedením redistributivní platby 30 % se stane to, že u každé velikostní kategorie do 1500 ha dojde k navýšení či nesnížení provozních dotací tak, aby se vice a rozumně vyrovnala především ziskovost a tím životaschopnost všech velikostních skupin zemědělců v ČR. Při zavedení této výše 30% redistribuce se také žádoucím způsobem navýší dotace i pro všechny citlivé sektory a komodity jako je především sektor ovoce, zelenina, ovce, kozy, ostatní skot a také zde zůstanou stejné nebo lehce i navýšené podpory pro dojnice, cukrovou řepu a chmel. Tyto zůstávají stejné především i proto, že je v současnosti již čerpají hlavně vysoce specializované podniky s nadprůměrnými dotačními podporami už i nyní. To vše také potvrzují výstupy ÚZEI.   

Vzhledem k tomu, že MZe stále odmítá dát k dispozici a do rukou všem zemědělců kalkulačku těchto dopadů změn nových dotačních pravidel do ekonomické životaschopnosti jejich jednotlivých podniků tak, aby si to sami mohli jednoduše spočítat (tj. tzv. slibovanou Kalkulačku 3), uvádíme níže příklady dopadů redistributivní platby 30 % na nejčastější kategorie podniků ve srovnání s dopady navrhovaného snížení přímých plateb o 1000 Kč a za současného zavedení redistributivní platby pouze 10 % podle SP podle našich soukromých výpočtů.

Podnik 100 ha 

Dle současného návrhu SP:

                   snížení přímých plateb návrh SP               -1000 Kč/ha x 100 ha = 100 000 Kč

                    snížení přímých plateb 10 % redistribuce  - 600Kč/ha x 100 ha  =   60 000 Kč

                                                                Snížení celkem                                 - 160 000 Kč

                                     platba na prvních 100 ha                                            + 175 000 Kč

                                     výsledek pro podnik navýšení dotací celkem        +  15 000 Kč 

Dle návrhu ASZ ČR: redistribuce 30 %, TTP zpět do II. pilíře     

přímé platby na redistribuci 30 % - 1800 kč/ha 100 ha = - 180 000 Kč

platba na prvních 100 ha                                                 + 525 000 Kč 

      výsledek pro podnik zvýšení dotací                        + 345 000 Kč 

  (Rozdíl ve prospěch systému redistribuce 30 %              + 330 000 Kč)                       

              

Podnik 150 ha 

Dle současného návrhu SP:

                  snížení přímých plateb návrh SP               -1000 Kč/ha x 150 ha = 150 000 Kč

                   snížení přímých plateb 10 % redistribuce   - 600Kč/ha x 150 ha =    90 000 Kč

                                                                Snížení celkem                                 - 240 000 Kč

                    platba na prvních 150 ha                                                              + 230 000 Kč

                                       výsledek pro podnik navýšení dotací celkem         - 10 000 Kč

Dle návrhu ASZ ČR: redistribuce 30 %, TTP zpět do II. pilíře     

přímé platby na redistribuci 30 % - 1800 kč/ha 150 ha = - 270 000 Kč

platba na prvních 150 ha                                                 + 690 000 Kč 

      výsledek pro podnik zvýšení dotací                        + 420 000 Kč 

     (Rozdíl ve prospěch systému redistribuce 30 %          + 430 000 Kč)

 

Podnik 500 ha

Dle současného návrhu SP:

                   snížení přímých plateb návrh SP              -1000 Kč/ha x 500 ha = 500 000 Kč

                   snížení přímých plateb 10% redistribuce     -600Kč/ha x 500 ha = 300 000 Kč

                                                                Snížení celkem                                 - 800 000 Kč

                 platba na prvních 150 ha                                                                + 230 000 Kč

                                výsledek pro podnik snížení dotací celkem               -  570 000 Kč

Dle návrhu ASZ ČR: redistribuce 30 %, TTP zpět do II. pilíře     

přímé platby na redistribuci 30 %  - 1800 kč/ha x 500 ha =        - 900 000 Kč

platba na prvních 150 ha  (3x230 000 Kč)                                 + 690 000 Kč          

                    výsledek pro podnik snížení dotací pouze                             -  210 000 Kč

                       (Rozdíl ve prospěch systému redistribuce 30 %                    + 360 000 Kč)  

 

Podnik 1000 ha 

Dle současného návrhu SP:

              snížení přímých plateb návrh SP             -1000 Kč/ha x1000 ha = 1 000 000 Kč

              snížení přímých plateb 10% redistribuce  -600Kč/ha x 1000 ha =   600 000 Kč

                                                          Snížení celkem                                  - 1 600 000 Kč

                  platba na prvních 150 ha                                                             + 230 000 Kč

                             výsledek pro podnik snížení dotací celkem              - 1 370 000 Kč

Dle návrhu ASZ ČR: redistribuce 30 %, TTP zpět do II. pilíře     

    přímé platby na redistribuci 30%  - 1800 Kč/ha 1000 ha =           -1800 000 Kč

     platba na prvních 150 ha  (3x230 000 Kč)                                    + 690 000 Kč 

                     výsledek pro podnik snížení dotací  pouze            - 1 110 000 Kč

                  (Rozdíl ve prospěch systému redistribuce 30%               + 260 000 Kč)    

 

Podnik 1000 ha

Dle současného návrhu SP:

               snížení přímých plateb návrh SP        -1000 Kč/ha x1000 ha  =      1 000 000 Kč

                snížení přímých plateb 20% redistribuce -1200Kč/ha x 1000 ha = 1 200 000 Kč

                                                            Snížení celkem                                 -  2 200 000 Kč

                    platba na prvních 150 ha                                                              + 460 000 Kč

                                výsledek pro podnik snížení dotací celkem              - 1 740 000 Kč

Dle návrhu ASZ ČR: redistribuce 30%, TTP zpět do II. pilíře     

přímé platby na redistribuci 30%  - 1800 kč/ha 1000 ha = -1 800 000 Kč

platba na prvních 150 ha  (3x230 000 Kč)                           + 690 000 Kč 

                                     výsledek pro podnik snížení dotací  pouze     - 1 110 000 Kč

                (Rozdíl ve prospěch systému redistribuce 30%                          + 630 000 Kč)    

 

Podnik 1500 ha

Dle současného návrhu SP:

                      snížení přímých plateb návrh SP        -1000 Kč/ha x1500 ha = 1 500 000 Kč

                    snížení přímých plateb 10% redistribuce -600Kč/ha x 1500 ha =   900 000 Kč

                                                             Snížení celkem                                  - 2 400 000 Kč

                    platba na prvních 150 ha                                                              + 230 000 Kč

                                výsledek pro podnik snížení dotací celkem              - 2 170 000 Kč

 

Podnik 1500 ha

Dle současného návrhu SP:

                      snížení přímých plateb návrh SP        -1000 Kč/ha x1500 ha = 1 500 000 Kč

                 snížení přímých plateb 20 % redistribuce -1200Kč/ha x 1500 ha =1 800 000 Kč

                                                             Snížení celkem                                  - 3 300 000 Kč

                    platba na prvních 150 ha                                                              + 460 000 Kč

                               výsledek pro podnik snížení dotací celkem              - 2  840 000 Kč

 

Podnik 1500 ha

Dle současného návrhu SP:

                      snížení přímých plateb návrh SP        -1000 Kč/ha x1500 ha = 1 500 000 Kč

                snížení přímých plateb 30 % redistribuce -1800Kč/ha x 1500 ha = 2 700 000 Kč

                                                            Snížení celkem                                  -  4 200 000 Kč

                   platba na prvních 150 ha                                                               + 690 000 Kč

                              výsledek pro podnik snížení dotací celkem              -   3 510 000 Kč

    

Podnik 1500 ha

Dle návrhu ASZ ČR: redistribuce 30%, TTP zpět do II. pilíře     

přímé platby na redistribuci 30 %  - 1800 kč/ha 1500 ha =   -2 700 000 Kč

platba na prvních 150 ha (3 x 230 000 Kč)                             + 690 000 Kč 

     výsledek pro podnik snížení dotací  pouze            - 2 010 000 Kč 

(Rozdíl ve prospěch systému redistribuce 30 %
proti SP 1000 Kč + redistr. 10 %  + 160 000 Kč)       

(Rozdíl ve prospěch systému redistribuce 30 %
proti SP 1000 Kč + redistr.  20 %  + 830 000 Kč)                 

(Rozdíl ve prospěch systému redistribuce 30 %
proti SP 1000 Kč + redistr. 30 % + 1 500 000 Kč)

Z výše uvedených příkladů vyplývá, že Agrární komorou a MZe ve Strategickém plánu navrhovaný zcela nesmyslný a navíc zákeřný systém snížení přímých plateb v prvním pilíři o 1000 Kč doplněný o spojení s redistribucí pouze 10 % (ale třeba i 20 %) všechny zemědělce pouze výrazně a cíleně poškozuje. Dokonce nijak výrazně nepodpoří ani ty nejmenší zemědělce, protože tento vychytralý a účelový systém, na který dlouhodobě upozorňuje ASZ ČR, odvádí peníze z přímých plateb nikoliv na podporu těch menších a středních podniků a těch podniků s nižší ČPH/ha (tj. s nižší ziskovostí dle výstupů ÚZEI a FADN), ale odvádí peníze především do rukou agroholdingových struktur.

Pro laiky neuvěřitelné, pro odborníky především z Agrární komory a agroholdingy dávno známé. Toto je prostým zemědělcem bez armády úředníků spočítaný a bez záruky (zaokrouhlování, kurz EUR, atd.) vyhodnocený současný návrh Strategického plánu pro budoucnost českého zemědělství.

Ing. Jan Štefl, místopředseda ASZ ČR

Dne 1. 1. 2022

Přečteno: 2 633x