Reakce ASZ ČR na výstupy páteční pracovní skupiny

Sdílejte článek
Reakce ASZ ČR na výstupy páteční pracovní skupiny

V pátek 21. ledna byly za velkého zájmu zemědělské veřejnosti i médií Ministerstvem zemědělství představeny změny ve Strtegickém plánu pro nastavení dotačních podmínek na budoucí období. ASZ ČR poslala tento týden zástupcům resortu svoji reakci na tyto změny, kterou níže rovněž zveřejňujeme.

Vážíme si toho, že se vládní koalice nezalekla nátlakových akcí pořádaných Agrární komorou a Zemědělským svazem a začala dodržovat vládní program a především to, co slíbila občanům ČR. Ačkoliv je to jen začátek změn a zatím pouze částečné plnění předvolebních slibů, jedná se o jasný posun v nastavení dotací a napravení původního velmi špatného návrhu Strategického plánu (SP) minulé vlády, který by bezdůvodně připravil všechny zemědělce včetně členů obou výše zmíněných organizací o 1000 Kč/ha v ekoschématech přímých plateb, a takto získané prostředky využil hlavně na další problematické podpory do velkochovů prasat a drůbeže, meziplodin nebo na navyšování některých investičních podpor.

Oceňujeme, že do nového Strategického plánu byla zapracována většina našich návrhů a připomínek včetně změn rozdělení jednotlivých finančních obálek v II. pilíři. Vítáme také váš příslib zveřejnění oficiální kalkulačky dopadů změn dotačních pravidel pro jednotlivé podniky a připomínáme naši žádost o zpracování této kalkulačky také pro původní variantu Strategického plánu, aby měla zemědělská veřejnost možnost zjistit posun, ke kterému úpravou SP došlo.    

Máme za to, že všechny úpravy SP přinesou potřebné změny do sektoru zemědělství, vyrovnají především nižší podpory pro menší zemědělce, které postupně nastolila minulá vláda, a které jsou také v přímém rozporu s tím, že finanční prostředky, které EU vynakládá na Společnou zemědělskou politiku, mají směřovat především na podporu životaschopnosti a podpory rozvoje menších a středních zemědělců. Česká republika je doposud v tomto směru v
rámci EU absolutní výjimkou, protože největší zemědělské podniky zde čerpají v průměru až o 20 % vyšší dotace na hektar zemědělské půdy, než jejich kolegové hospodařící na menších a středních farmách s výměrami až do 1000 ha. V ostatních zemích EU je tomu právě naopak.  

Z důležitých parametrů nebylo do Strategického plánu zapracováno zastropování přímých plateb pro ty největší zemědělské podniky podobně, jak to mají v různých obměnách nastaveny okolní země EU, zavedení tohoto parametru samozřejmě bude ASZ ČR nadále prosazovat. Strategický plán také zatím bez bližšího vysvětlení zřejmě všem zemědělcům sníží přímé platby a vyčleňuje z těchto plateb nově finanční prostředky pro podporu tzv. Společné organizace trhů v sektorech nosnic, brambor a okrasných rostlin v odhadované výši 70 Kč/ha. ASZ ČR s tímto dlouhodobě nesouhlasí a požaduje vyčlenit na toto opatření finanční prostředky z II. pilíře a nesnižovat tímto způsobem všem zemědělcům přímé platby. Stejně tak nesouhlasíme s tím, aby se o dalších přibližně 57 Kč/ha dále snižovaly přímé platby všem zemědělcům na podporu precizního zemědělství, o jehož obsahu a parametrech se teprve začne jednat. Žádáme proto ponechání těchto prostředků v prvním pilíři a řešení podpory precizního zemědělství prostřednictvím investic z II. pilíře a dále pak pomocí státní dotace na bezplatné užívání potřebného navigačního signálu.

O nadstavbových režimech k ekoschématům je ASZ ČR připravena odpovědně jednat za podmínek, že budou plně uhrazeny z prostředků II. pilíře, do kterého je nově přiděleno ve srovnání se současným obdobím o 60 % finančních prostředků víc, tj. o 7 miliard Kč. ASZ ČR také dlouhodobě prosazovala snížení limitů částek dotací pro investice a vítá proto nový limit ve výši 30 milionů, tj. maximální limit způsobilých výdajů 50 milionů Kč u investic do zemědělských podniků a do 60 milionů u investic do zpracování zemědělských produktů včetně sdělení MZe, že tyto limity bude možné v jednotlivých kolech snížit tak, aby investiční podpory využil vetší počet žadatelů. Nesouhlasíme ale s tím, aby tyto podpory čerpaly nově i velké zemědělské podniky, protože objem přidělených financí je zde omezený a pro rozvoj venkova a posílení především regionální potravinové bezpečnosti je nutné směrovat tyto podpory především k menším a středním zemědělcům a zpracovatelům. Doposud tomu, především v poslední době, bylo právě naopak. Zároveň žádáme, aby bylo v rámci jednotlivých kol umožněno každému subjektu podat pouze jednu žádost, aby přístup k investičním dotacím získal co největší počet žadatelů. V této souvislosti připomínáme také nutnost důsledně sledovat propojenost jednotlivých podniků.

Hlavní kancelář ASZ ČR

Přečteno: 775x