ASZ ČR žádá MŽP o zajištění národních zdrojů na prevenci proti škodám od vlka

Sdílejte článek
ASZ ČR žádá MŽP o zajištění národních zdrojů na prevenci proti škodám od vlka

Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) se obrátila na ministra životního prostředí Richarda Brabce s žádostí o urychlené řešení dostupnosti finančních podpor pro chovatele hospodářských zvířat, jejichž činnost je ohrožena přítomností vlka v krajině, a kteří mají zájem o realizaci preventivních opatření.

V loňském roce schválilo Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP) po mnoha letech příprav Program péče o vlka obecného, kde se mimo jiné popisují cíle v oblasti podpory prevence proti útokům vlků na hospodářská zvířata. Pokud jde o samotný Program, je třeba zdůraznit, že i ke schválené verzi mají členové ASZ stále některé zásadní výhrady, které bude třeba dořešit. Nicméně vítáme možnou diskusi na toto téma a každou snahu o snížení počtu konfliktů mezi postupně se vracejícími vlky do naší krajiny a hospodářskými zvířaty, která chovají zemědělci zejména hospodařící v horské a podhorské krajině.

V současné době MŽP nabízí zemědělcům, kteří chtějí zabezpečit svoje stáda před útoky vlků a dalších druhů velkých šelem, pouze možnost využít podpory v rámci Operačního programu životní prostředí (OPŽP). Tento program je však administrativně velmi náročný a zvláště pro chovatele menších stád je nejen nevhodný, ale v některých případech i nerealizovatelný. Například podmínku minimální výše projektu 100 000 Kč či nutnost předfinancování všech aktivit považuje ASZ za velmi problematické a odrazující. Značná administrativní náročnost OPŽP se projevuje i v délce schvalování projektů, což dále komplikuje přístup zemědělců k finančním prostředkům. 

Považujeme proto za velmi přínosné, že v Programu péče o vlka bylo schváleno financování zvýšených nákladů na organizaci pastvy v oblastech výskytu vlka, jak je definováno v bodě 2.1.3. tohoto Programu. Klíčová je i podpora opatření v řádech desítek tisíc korun na organizační opatření, s nimiž souvisejí zvýšené náklady - např. častější přehánění stád do košárů nebo péče o pastevecké psy, která z OPŽP hradit nelze. Pokud tyto platby nebudou zakomponovány do zemědělských dotací v rámci plošných plateb, je nezbytné, aby MŽP ve vazbě na programové období 2021-2027 připravilo zvláštní národní program pro tyto účely, jak se zavázalo ostatně i ve zmíněném Programu péče pro vlka.

ASZ ČR se proto v této věci obrátila na MŽP s žádostí na urychlené řešení situace. Zároveň požádala o detailní časový harmonogram přípravy tohoto národního programu a o přizvání zemědělské veřejnosti k projednávání jeho nastavení. Pro další korektní a věcnou debatu a důvěru veřejnosti má za to, že dřívější sliby MŽP by měly být naplňovány. 

Dopis na MŽP byl zaslán s podporou chovatelů hospodářských zvířat a s podporou Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic.

Vladimíra Marianovská, Hlavní kancelář ASZ ČR

 


Přečteno: 733x